HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 612.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

____ V ’ ‘,..... .­...,,4-‘L...».f.K ..»...·d<J··­¢+­­-·­~­...­1;­­·····­«·;«·­=»·­­~­­g;;~­«;»ç»·-··­?ye--;­·;yr:~;;;­~,.¤­«·<_;.. · .,..- ...`.....«.­.. ‘ ,.. ,,....
10 ONTWOBPEN NIEUWE GRONDWET. [
Aan het hoofd der uit te vaardigen besluiten wordt melding ge- _
maakt dat de Raad van State deswege gehoord is.
De Koning hoort wgders den Raad van State over alle zaken, waar-
in hg dat noodig oordeelt.
De Koning alleen besluit en geeft telkens van Zgn genomen besluit
kennis aan den Raad van State.
76. De wet kan aan den ltaad van State of aan eene afdeeling van
dien Raad de uitspraak over geschillen opdragen.
j *77 (am? 73). De Koning stelt ministeriële departementen in, be-
Q noemt er de hoofden van, en ontslaat die naar welgevallen.
De hoofden der ministeriële departementen zorgen voor de uitvoe-
[ ring der Grondwet @11 der andere wetten, voor zooverre die van de
Kroon afhangt.
Hunne verantwoordelgkheid wordt geregeld door de wet. ’
; Alle Koninklijke besluiten en beschikkingen worden door een der f_
; hoofden van de ministeriële departementen mede onderteekend. ‘
g DERDE HOOFDSTUK. `
j VAN DE sTix·rnN­eE>:1a1<AAL.
§ EERSTE AFDEELING. *
, Van de zamenstelling der Staten­Generaal.

i Art. *78 (om? 74). De Staten-Generaal vertegenwoordigen het ge- ij
j heele Nederlandsche volk.
z *79 (oud 75). De Staten­Ge11eraal zgn verdeeld in eene Eerste en
{ Tweede Kamer. á `
g 80. De leden der Tweede Kamer worden regtstreeks gekozen
door de mannelgke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de j
.j kieswet te bepalen kenteekenen Vüll geschiktheid en maatschappelg­ {
ä ken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftgd, welke
Q niet beneden drie en twintig jaren mag zgn, hebben bereikt. _
`§ De wet bepaalt in hoeverre de uitoefening van het kiesregt wordt 5
* geschorst voor de militairen beneden den rang van oflicier bg de zee- y F
_‘ en landmagt voor den tgd, gedurende welken zg zich onder de wa- *l ‘
· penen bevinden. ij ‘
‘ Van de uitoefening van het kiesregt zgn uitgesloten zg, wien dat 1.
regt bg regterlgke uitspraak is ontzegdgzg die in gevangenschap of I
hechtenis zgn; zg die bg regterlgke uitspraak de beschikking of het j
j beheer over hunne goederen hebben verloren; zg die in het burger- ‘
I lgk jaar, voorafgaande aan de vaststelling der kiezerslgsten, van eene {
{ instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur onderstand j (
hebben genoten en, voor zoover de kieswet, hetzg zeker bedrag van g
,.5 den aanslag in eene of 1neer Iigks-directe belastingen, hetzg het bezit
`f van een of meer grondslagen van zoodanigen aanslag als vereischte ,
* van kiesbevoegdheid stelt, zg die hun aanslag in die belasting of be- i l
_ lastingen niet hebben voldaan. i
l Bl. De Tweede Kamer bestaat uit honderd leden, die gekozen < ’
‘ worden in kiesdistricten. =
l De verdeeling van het Itgk in kiesdistricten en alles wat verder het #=
kiesregt en de wgze van verkiezing betreft, wordt doo1· de wet ge-
‘. regeld. =‘
ä 71