HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 580.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

oxrwonrnx Nmewn Gnoxnwnrr. 9
FG , is toegelaten voor zoover de Koning zich de bevoegdheid daartoe bij
en den maatregel uitdrukkelük heeft voorbehoiulen.
d_ 70. De geschillen tusschen provineiön onderling; provineiön en
f gemeenten; gemeenten onderling; alsmede tusschen provineiön of ge-
2_ « meenten en waterschappen, veensehappen en veenpolders, niet behoo-
u_ rende tot die, vermeld in art. 153 of tot die, waarvan de beslissing
t_ krachtens art. 154. is opgedragen aan den gewonen regter of aan een
,1. ‘ eollegie met administratieve regtspraak belast, worden door den Ko-
js f ning beslist.
71. De Koning draagt aan de Staten-Generaal ontwerpen van wet
voor, en doet hun zoodanige andere voorstellen, als Hij noodig acht.
ju Hij heeft het regt de door de Staten­Generaal aangenomen wetsont-
werpen al of niet goed te keuren.
pc 72. De wüze van afkondiging der wetten en der algemeene maat-
l _ regelen van bestuur en het tüdstip waarop zij aanvangen verbindende
te zgn worden door de wet geregeld.
L._ Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende:
,,Wij enz ...... Koning der Nederlanden, enz .....
H ,,Allen die deze zullen zien of hooren lezen salut! doen te weten:
H ,,Alzoo Wg in overweging genomen hebben, dat enz. (De beweeg-
redenen der wet.) ‘
jc ,,Zoo is het dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen
,,0verleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelük
[_ ,,Wü goedvinden en verstaan bü deze", enz.
0 (De inhoud der wet.)
,,Gegeven", enz.
[_ Ingeval eene Koningin regeert of het Koninklük gezag door een
F Regent of door den Raad van State wordt waargenomen, wordt de
L daardoor noodige wijziging in dit formulier gebragt.
i 73. De Koning heeft het regt om de Kamers der Staten-Generaal,
g elk afzonderlük of beide tezamen, te ontbinden.
I Het besluit, waardoor die ontbinding wordt uitgesproken, houdt
( tevens den last in tot het verkiezen van nieuwe Kamers binnen veertig
,_ k dagen, en tot het zamenkomen der nieuw verkozene Kamers binnen
,j ,_ twee maanden.
[N De Raad van State, het Koninklgk gezag waarnemende, oefent het
l regt van ontbinding niet uit.
" ` znvnxnn AFDEELING.
O t Van den Raad van State en de ministeriële
,` Departementen.
- ~~ Art. 74. Er is een llaad van State, welks zamenstelling en be-
voegdheid worden geregeld door de wet.
jl De Koning is Voorzitter van den Raad en benoemt de leden.
5 De Prins van Oranje heeft. nadat zgn achttiende jaar is vervuld,
j van regtswege zitting in den llaad.
S 75. De Koning brengt ter overweging bij den llaad van State alle
voorstellen, door Hem aan den Staten­(+eneraal te doen. of door deze
- flälll Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van bestuur
van het llijk en van züne koloniën en bezittingen in andere wereld-
F r deelen.
e 2
/
1 2