HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 629.82 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

’_‘, J" y__,·,.,,_,"_·Q[,.,'v_.,...e, .,L.;.»­.v;<,.‘,...«,, ,,....~·..o«­­.,.;»,...,..r­-,...,,,`,.,,«,­­«.»~-­-­v·--~« ~¤--~.­. ­« ·. . . _,,ç-.,,..
8 0NTw01<P1;N NIEUWE GRONDWET.
die aan het llgk geldelijke verpligtingen opleggen of die eenige andere P
bepaling, wettelijke regten betreffende, inhouden, “'()l`L­iGll door den
Koning niet bekrael1tigd llàlll 11a door de Siiltèll-G6l1Gl’2lïIl te zgn goed- .
gekeurd. `
Deze goedkeuring wordt niet vereiseht, i11dien de Koning zich de be- `
voegdheid tot het sluiten van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden.
*60 (om! 58). De Koning heeft het oppergezag over zee- en landinagt.
De inilitaire oflieieren worden door hein benoemd. Zg worden door L
l hein bevorderd, ontslagen of op pensioen gesteld, volgens de regels `
i door de wet te bepalen.
, De pensioenen worden door de wet geregeld.
g *61 (oud 59). Do Koning heeft het opperbestuur der koloniën en
bezittingen van het Rgk i11 andere werelddeelen.
; De reglementen op het beleid der regering aldaar worden door de
, wet vastgesteld. ,·
i Het inuntstelsel wordt door de wet geregeld.
Andere onderwerpen deze koloniën en bezittingen betreffende, wor-
{ de11 door de wet geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan.
j *62 (ond GQ). De Koning doet jaarlijks aan de Staten­Generaal een
I omstandig verslag geven van het beheer dink koloniën en bezittingen
: en van (1611 staat waarin zg zich bevinden.
_ De wet regelt de wgze Väll) beheer e11 verantwoording der koloniale
, geldiniddelen.
Q 63. De Koning heeft het opperbestuur van de algemeene geldmid-
delen. Hg regelt de l)€Z()l(’llglllg` van alle oollegiën e11 ainbtenaren, die
{ uit ’s ltgks kas worden betaald.
De wet regelt de bezoldiging van den Raad Villl State, Vüll de Al- j .
geineene llekenkainer e11 van de regterlgko inagt. V ‘
§ De Koning brengt de bezoldigingen op de begroeting der Rgksuitgaven. '
‘l De pensioenen der ainbtenaren worde11 door de wet geregeld. ‘
t *64 (omi 62). De Koning heeft het regt van de munt. Hg vermag ‘
,5 zijne beeldtenis op de nruntspeeiën te doen stellen. { _
é *65 (oud 63). De Koning verleent adeldoin. [
. Vreemde adeldoni kan door geen Nederlander YO1‘(·iOll aangenoinen. l
.` *66 (oud 64). ltidderorden worden door ee11e wet, op het voorstel 1.
i des Konings, ingesteld. L
S 67. Yreeinde orden, waaraan geen verpligtingen verbonden zgn j l
j niogen \'0l'<`lL‘ll 2l.il.llgC11()lllCll door den Koning en, met Zgne toesteinining, =
door de Prinsen van Zgn Huis.
Q In geen geval niogen andere Nederlanders, of de vreemdelingen, die
i11 Nederlandselie staatsdienst zijn. vreemde ordeteekenen. titels, rang
E of waardigheid il2ll1llO]ll(‘ll, zonder bijzonder verlof van den Koning. ­°
; 68. De Koning heeft het ·regt van gratie van straffen, door regter- "
Q: lijk vonnis opgelegd. 1 `
ç Hg oetbnt dat regt uit na het advies te hebben ll]§.‘[()\`()llllGl] van den 1
. regter, daartoe bg algeineenen inaatregel van bestuur aangewezen. ä
^i Ainnestie of abolitie worden niet dan bg eene wet toegestaan. l `
. 59. Dispeiisiitie van wetsbejmlingen kan door (­lCll Koning slechts
I worden verleend inet inagtiging van de wet. i
l De wet. welke deze inagtiging verleent, noenit de bepalingen, waar- 9 ‘
- over de bevoegdheid tot dispensatie zich uitstrekt. `
`. Dispensatie va11 bepalingen van algemeene niaatregelen van bestuur ‘ ‘
E
i
r