HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de ArronPagina 5

JPEG (Deze pagina), 558.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 3.36 MB

de overbrenging van het Kantongereoht naar hier, voor het Rijk geene geldelijke be-
zwaren aanwezig zouden zijn.
lfosmdaal, was reeds sedert eeuwen eene hooge vrijheid met hoog, middelbaar
en laag rechtsgebied, terwijl hetzelve sedert de instelling der vredegerechten tot in
1833 ook onafgebroken de hoefdplaats eens Kantens is geweest; thans is het wellicht
van het geheele Rijk de eenige gemeente met eene bevolking beven de 8000 zielen
die NIET de hoofdplaats van een Kanton is.
Om alle welke redenen WVij het van onzen plicht gemeend hebben U Mijne
Heeren, het vorenstaande mede te deelen, met eerbiedig verzoek de indeeling van het
Arrondissement Breda in Kantens zoedanig te wijzigen, dat deze Gemeente als hoefd-
plaats van een Kanton wordt aangewezen, waardoor -- dit is onze overtuiging - het
algemeen en het Rijk zeer zullen gebaat worden en Roscmlaal zijnen rang zal her-
krijgen, waarop hetzelve, onder alle opzichten, aanspraak heeft.
’t VVelk doende, enz.
Het Gcniceaztebcstuw van Resnxoau. EN Nrsrnx,
De Bzu·genzeestm·,
(Get.) L. J. SCHOONHEYT.
Rosendaalmgá October lS76·
De Secret<w·2°s,
(Get.) C. J. VERHEIJEN.