HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de ArronPagina 4

JPEG (Deze pagina), 577.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 3.36 MB

. on, e oxxxsuujmerrauumx en bwU襤.r‘uKa(Gl‘1_[.
Het zal wel geen betoog behoeven, dat de hier gevestigde twee Notarissen
het gemis van Kantongereeht en Registratiekanteor zeer sterk gevoelen, en dat ge-
mis ook veel schade veroorzaakt aan den handel bv. wegens het niet iijdig visiteren
door den Kantenrechter van geavariöerde koopwaren of wegens kosten van transport
des Kantonrechters te dier zake, en bovendien dat gemis veel ongelegenheid en tijd-
verlies aanbrengt voor de Rijksanibtenaren, het doen registreren hunner processen-
verbaal wegens benaderingen en bekeuringen welke dagelüks plaats hebben, als zijnde
hier een kantoor van in- en uitgaande rechten enz., dat in 1875 heeft opgeleverd
f908,036,92*.
De afscheiding der Gemeente Rosemlael, van Bergen op~Z00m kan geene ernstige
bedenkingen opleveren, daar zulks voordeel voor het Rijk zal afwerpen en het kanton
Bergen~cp­Z00m, zonder Reseademl, met 27.910 zielen, nog meer bevolkt is dan ver-
schillende andere Kantens dezer Provincie als: Heusden niet 22.816, `Vaalivijk met
25.702, Boxmeer met 27.178, Oirschot met 18.622 en Oosterhout met 26.052 zielen; terwhl
ook de Kantens Oss niet 28.760, en Veghel met 27.025 zielen, slechts een zeer gering
getal inwoners meer dan Bergen 0p·Z00m tellen.
Men kan ook met zekerheid aannemen, dat de bij het Kanton Oudenbosch
behandeld wordende straf- en burgerlijke zaken voor het grootste gedeelte znn van
Rosendaal.
Ook bestaan hier nog van vroeger de vereïschte gereehtszalen, zoodat tegen