HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de ArronPagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 3.36 MB

11. de gêlllêêllliêll Zevcazbcrgm 111et 5020, ](llL)l’.ZI27'li (.1[0er<Zzjk) niet 3171 011 Ouden-
bose/1 niet 3831 zielen zijn gelegen 2`L8111 den spoorweg ]€o.1e111Z1ml-Zl[0er1ZQ'k, en
alzoo n1et Rosemlrml in O111111L1:1G1llj1{(3 verbinding zijn gesteld.
Terwijl Rosemlacd inet een bevolking van 8289 zielen, voor het geval de zetel
van het Kanton aldaar mocht worden gevestigd, zich niet behoeft te verplaatsen.
7 De in l1et voorloopig verslag der (lOllllD1SS1€ van Rapporteurs over het onder-
werpelijke wetsontwerp iiitgedrukte wenseh, on1 bij opheffing va11 het Kanton
Zevenbergen niet Oudenbosch mcmr ]ïl0S(’77.(lCICLZ tot hoofdplaats van l1et Kanton-
gereeht te kiezen, zal alzoo niet, zoo als Zijne Exeellentie den Minister va11 Justitie
in de 111e1norie va11 beantwoording van voorineld verslag heeft opgemerkt - o11ge-
riefelijk ­­- maar i11tege11dee1 zeer geriefelgk 911 voordeelig voor de _justitiabel0n zijn.
3¤, ein zijne belangrijklieid, waarbij Ozaclmboszzh, 1net slechts 3831 zielen, waaronder
11og begrepen is de bevolking der aldaar gevestigde 3 PG1lS10111l2`Lt611, die zonder
overdrijving op 800 mag worden begroot, eene geineente zonder dienstdoende
rr seliutterü e11 zonder drukken handel 611 211;:00 - in tegenstelling met Rosan-
dcml - van weinig relatiën niet de oinliggende gemeenten, zelfs niet in de
schaduw kan gesteld worden, getuigen Roseiidaals (110llS`11á1O8ll(1B Sc11utt01‘i_j ter
sterkte van 139 1112111; zijne SC11B6pYä‘1ï11‘t, die 11iet minder (13111 00 schepen telt,
waarvan drie voor de beurtv2121rt op R0tter1Zmn,· zijne l1ï2121111111gsc11e weekm111‘kt,
waarop alle artikeleii verhandeld worden en die door de ingezetenen van de
omliggende gemeenten algemeen en door een groot getal graankoopers uit
Breda, Bergmz-op-Zoonz, Zeucnlzcrgcn, Etäczz, Leur, O1L¢Z(2)l1)O8C/L Stc111111Z11c1rbz1ita11
en Stcmzvbcrgm, geregeld bezocht wordt; zijn expe11itie­11211111el, die alhier tien
huizen heeft e11 in het afgeloopen jaar p. 111. ,7 720,-118,04 212111 het ltijk op-
hraeht; het teleg1‘:121fl{ant001‘ alhier, alwaar in 1875 5219 berichten ontvan-
gen en 0057 verzonden werden en dat, 1121 ’s [1€7‘[0']L’7Lb0SC]L, ]3mZ11, Tilburg 011
Oss, het meest VEL11 al de gemeenten dezer Provincie ïlïlll het Rnk heeft opge-
lbraeht; het l]OS`l3l{3»llt00l' alliier, V{`tïL1`Vi111 de ontvangsten in het afgeloopen jaar
1 tot de £LEL11Z1€111ü1ïG soni van f54,9015.17 geklo1n1ne11 zijn; en de alhier bestaande
drie snikerfabrieken, stoo111bioe1nmee11*‘11b1·iek, giisfïmriek, stoomd1·a2111nage1fa-
briek, stooiristijfsel1'abriek en stoo1nd1‘11k1ce1‘i_j.
` Het zal wel geen betoog behoeven, dat de hier gevestigde twee N0zf111·£ssc11
het ge111is van Kantongereeht en Registratiekaiitoor zeer sterk gevoelen, e11 dat ge-
mis ook veel schade veroorzaakt aan de11 liandel bv. wegens het 11iet iüdig vislteren
door den Kantonreeliter van geavariëerde koopwaren of wegens l{OS1€11 van transport
des K21nto11ree11ters te dier zake, en bovendien (18,13 gemis veel o11gelege11l1eid e11 tijd-
verlies 2121nbrengt voor de Rül{Sü11lbb€11&1'€11, het doen l°Cg1Stl`(3l'G1l hunner processen-
verbaal wegens benaderingen e11 bekeuringen welke dagelnks plaats hebben, als zijnde