HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de ArronPagina 1

JPEG (Deze pagina), 542.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 3.36 MB

A mz
de Tzeeezie Jfzzzmer z/er S/u/wa-Genewzzz/.
NIIJNE Hnnnnx.
Het Gemee11te­bestuut‘ van Rosemlaal en Nispen, 1net leedwezen kennis genomen
hebbende van de 1ne1norie van beantwoording zijner Excellentie den Minister van
Justitie op het voorloopig verslag der Commissie van Rapporteurs over het wets­ontwerp
tot regeling van de inrichting en het rechtsgebied der AïIO11(llSSGl11B11tS­R€Cl1tbüHl(GH en
Kantongerechten, neemt eerbiedig de vrijheidU zijne bezwaren bekend te maken tegen
het ontwerp van l/Vet op de rechterlijke indeeling, wat de indeeling betreft van het
Arrondissement Breda in Kantons.
Indien het Kantongerecht Zevcizlicrgevz wordt opgeheven vermeenen wij dat, ter t
gemoetkoming aan het algemeen belang niet Oudenbosch, - dat volgens de voorge-
stelde indeeling op het uiterst zuidwestelijke gedeelte van het kanton is gelegen, -
maar Rosemicml aanspraak op den zetel van het Kanton heeft en wel op de volgende
gronden:
1". om zijne bevolking, die 8289 zielen bedraagt, meer dan de helft grooter is dan
die van Oudenbosch en ruim een vierde uitmaakt van het geheele Kanton;
90 - ~·· e · · N na s HM , N Wm- AN ·