HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de raad der gemeente HeusdenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 764.16 KB

TIFF (Deze pagina), 9.26 MB

PDF (Volledig document), 2.47 MB

dat in de gemeente Heusden geschikte loealiteit ten dienste van het kantongeregt
aanwezig en bä het rijk in huur is, aan welke localiteit, deel uitmakende van het
gemeentehuis, door restauratie met behulp eener rijks subsidie van f 35000 door de
l gemeente eene aanzienlüke som ter verbetering en verfraaijing wordt ten koste gelegd,
terwül in Werherzdam geen gebouw of localiteit aanwezig is , dat geschikt kan
worden geacht voor het kantongeregt;
dat voorts in Ifeusden het kantonnale huis van bewaring gevestigd is
’t welk aldaar met het oog op het transport van gevangenen van Gorinchem naar
’s Bosch, behoort te blijven;
dat de tabel welke door den gemeenteraad van Werkendam bij zün adres gevoegd
is, op verschillende punten onjuist is zamengesteld en dat bijde opgave der reisgelegen­
heden van Heusden naar Werhendu·m, verzuimd is optegeven le. dat de Stoomboot
’s Bosch geene reisgelegenheid daarstelt vermits die dienst zoodanig geregeld is dat
de stoomboot, te Werkendam, eerst s’ namiddags aankomt; 2e. dat des zomers er een
stoomboot dienst van Rotterdam op ’s Bosch in de vaart is, waardoor de gelegenheid
bestaat om circa 101/, uur te Heusden te arriveren; Se. dat de stoombootdienst Stad
Heusden , des winters niet geregeld dagelijks vaart.
Redenen, die adressant aanleiding geven zich te wenden tot uwe vergadering
met het eerbiedig verzoek, in het boven aangehaald wetsontwerp Heusden, te behouden.
als hoofdplaats van het kanton.
HEUSDEN De Raad voornoemd,
den 6 Februari 1877.
De Voorzitter,
i G. VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE.
De Secretaris ,
P. T. A. SPRENGERS