HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de raad der gemeente HeusdenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 749.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 2.47 MB

belang is uer justitiabelen van het kanton lïeusden, dat DJ:] de wet tot vasw ening van
het regtsgebied en de zetels der Arrondissements-Regtbanken en Kantongerechten bin-
nen het ressort van het Geregtshof ’s­Bosch, de gemeente Werkendam worde aange-
wezen als de hoofdplaats van het kanton van dien naam in plaats van de gemeente
Hezesden, welke steeds de hoofdplaats geweest is, en ook nu wederom in het betrek-
j kelijk wetsontwerp als hoofdplaats wordt voorgesteld;
j dat dit onverwacht betoog, geleverd op een oogenblik dat de Wet ter
Q behandeling in uwe vergadering aan de orde is, adressant buiten de gelegenheid stelt,
j om in het breede te weerleggen de gronden door den gemeenteraad van Wïzrkendam
i aangevoerd en met duidelijkheid, gestaafd door eene kaart, aan te toonen dat de lig-
ging van het kanton Heusden, in het belang zäner ingezetenen, de gemeente Heusden
i als van zelf aanduid, om het Kantongerecht, sedert 1811 aldaar gevestigd, er geves-
, tigd gte laten;
2 dat adressant zich daarom moet bepalen tot het volgende: i
dat de gemeente Werkendam ligt op het uiteinde van het kanton en geene
` bevolking meer achter zich heeft, terwijl Heusden, hoewel niet kan gezegd worden in H
het midden te liggen, echter nog eene bevolking van ruim 3000 zielen beoosten zich
j heeft, welke tot het kanton Heusden behooren; I
dat ook het kanton Heusden ten oosten door andere kantons wordt
begrensd, eene omstandigheid van overwegend belang wanneer men let op het feit dat
herhaaldelijk ingezetenen uit de gemeenten Vlämen, Nieuwkuik en Drunen met het kan-
tongerecht te Heusden moeten in aanraking komen, zoowel op civiel als strafregtelijk
jy gebied; dat statistieke opgave, zoo er tijd en gelegenheid was, zulks zoude kunnen bewüzen;