HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 537.85 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

9
drie personen door burgemeester en wethouders te zamen met
den betrokken inspecteur en den distrietssehoolopziener opgemaakt.
By het opmaken van deze voordracht brengt het dagelykseh be-
stuur eene stem uit, evenzeer de inspecteur en de distriets-soh0ol- i
opziener: ieder afzonderlyk eene stem.
>>De onderwijzers en hulponderwijzers worden door den ge-
meenteraad benoemd uit eene voordracht van drie personen,
` door burgemeester en wethouders samen met den distriets­
i sehoolopziener en den hoofdonderwijzer opgemaakt/’
[ De Commissie stelt deze wijziging voor, omdat zij, zooals _
bij art 40 en 4*1 nader zal blijken, een deel der kosten van
het onderwijs wil doen dragen door den staat. Daarom
V wil zij ook, dat de staat, in dezen vertegenwoordigd door
beide genoemde staatsambtenaren, meer invloed hebbe op het
onderwijs, onder meer ook op de benoeming van den hoo1il­
onderwijzer.
Al. 2 wenseht de Commissie te doen vervallen, terwijl zij
al. 3 aldus wenseht te lezen:
>>De hoofd en hulponderwijzers worden geschorst en ont-
slagen door den gemeenteraad enz.°’
Al. 4 moet dan weer vervallen en al. 5 aldus gelezen:
>>Is schorsing of ontslag naar inzien der plaatselijke school-
eonnnissie of van den distriets-sehoolopziener noodig en kan
er tusschen hen en burg. en weth. geen overeenstemming worden
verkregen of is de gemeenteraad nalatig of weigeraehtig enz."
De Commissie wenseht de eursieve woorden er in te las-
sehen, oindat er voorbeelden zijn, dat een onderwijzer naar
; het oordeel van den distriets-sehoolopziener moest worden
ontslagen, doch de voordracht daartoe niet kon worden op-
gemaakt, omdat er tusschen hem en burg. en weth. geen
overeenstennning kon worden verkregen.
Al. 8 wenseht zij aldus te lezen:
>>Aan den onderwijzer kan wegens ziekte, of op verzoek
wegens andere redenen, ter beoordeeling van•burgemeester en
wethouders, door dezen verlof worden verleend.