HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 479.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

7
haar opgemerkte bij art. 15, litt. c. Het goede, in dit art.
voorkomende, zou in de door haar gewensehte wet kunnen
worden opgenomen, terwijl dan ook de bepaling, waarin kin-
deren beneden zes jaar worden voorbereid, die nu alleen toepas-
selijk is op het openbaar onderwijs, ook van toepassing dient
te worden gemaakt op het bijzonder.
Al. 3 zou zij aldus veranderd wensehen te zien:
>>Aan den gemeenteraad, den dïstricts-schoolopziener en den ·
hoofclonelerwyzer wordt overgelaten enz."
Art. 20. Uit al. 1 wil de Commissie doen wegvallen de
woorden: het leerplan.
Het leerplan is een uitvloeisel van de persoonlijkheid des
onderwijzers, van zijne paedagogische ontwikkeling en inzich-
ten: vandaar dat wij het onraadzaani zouden achten het door
den gemeenteraad te doen vaststellen.
In al. 2 van dit art. ziet de Commissie eene rijke bron
van verwarring en groot nadeel voor de school en van wei-
nig baat voor de kerk. Daaroni wenscht zij haar te vervan-
gen door de volgende:
>>De schooltijd voor iederen leerling bedraagt hoogstens zes
uren per dag."
Door deze wijziging gelodft zij, dat er uren vrij zullen
komen, waarop de leerlingen andere lessen, in de eerste
plaats in den godsdienst, kunnen ontvangen.
Art. 21. Al. 2 dient, in verband met hetgeen bij art. 8
litt. a is opgemerkt, aldus te worden gelezen:
»De hoofdonderwijzer wordt bijgestaan als volgt:
Voor 41-SO leerlingen door ·l. hulponderwijzer.
>> 81-4120 >> » 2 >> enz.
>> 361-ADO >> >> 9 >>
en al. 3:
»VVanneer het getal leerlingen op eene sehool Mlll te boven
gaat, worden er telkens hulpondirwijzers naar evenredigheid
_ aangesteld?
Bij dit art. wijst de Commissie er met genoegen op, dat