HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 6

JPEG (Deze pagina), 535.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

6 i
Art. *1 ti. In al. *1 van dit en in al. 2 van art. 26 wenscht
de Commissie het minder juiste woord gezind/Leden vervangen
door geziwdtmz.
Al. dient volgens haar oordeel te vervallen, omdat zij r
vreest, dat ten gevolge van het daarin bepaalde het openbaar
onderwijs, in strijd niet art. 194 der Grondwet, niet tot zijn
recht zal komen in die gemeenten, waar b.v. de meerderheid
der raadsleden uit voorstanders van het bijzonder onderwijs
bestaat. Volgens het oordeel der Commissie heeft de Minister
bij de redactie van dit art. meer gedacht aan het woord
voldoeml dan aan het woord overal, welke beide woorden,
zooals bekend is, voorkomen in al. 3 van art. 194 der
Grondwet.
Al. 3 wenseht zij aldus te lezen:
>>l1et onderwijs omvat de vakken vermeld onder litt. a-h",
en later de letters iz-Z te veranderen in iii-V,.
De Commissie acht het zingen voor de lagere school een
te belangrijk leervak om het niet als veryalichzf leervak te
wensohen.
Al. 4 zou bij eene voldoende regeling van het verder voort-
gezet onderwijs dienen te vervallen. (Zie de algemeene be-
sehouwingen).
In al. 5 wordt de soms zoo noodzakelijke vereeniging van
twee of meer naburige gemeenten tot het oprichten en in
stand houden van gemeensehappelijke scholen volgens het
oordeel der Commissie te veel aan de gemeenten zelve over-
gelaten, vandaar.dat zij deze al. aldus wenscht te lezen:
>>Waar eene regeling omtrent de toelating van kinderen
uit de eene gemeente tot seholen van de andere door den
districts-schoolopziener noodig wordt geoordeeld, gaan de be-
trokken gemeentebesturen met inachtneming van art. 121
der wet van den 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85) tot het
vaststellen van zoodanige regeling over. Bij weigering om
daartoe over te gaan, beslissen Gedeputeerde Staten. I _
Art. 17. Bij dit art. verwijst de Commissie naar het door