HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 539.92 KB

TIFF (Deze pagina), 4.95 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

5
nict strafbaar is, is allcszins natuurlijk, maar dat hij
aan con grootcr aantal kindcrcn in con tc klcin lokaal onder-
wijs mag govcn, zooals dc Commissic in hct Vctsontwcrp
mccnt tc lczcn, acht zij nadcclig voor het ondcrwijs.
Art. 12. Al. 1 vvcnsolitc ccnc mindcrhcid in dc Commis-
missic aldus tc lczcn:
>>Tcr oplciding van ondcrwijzcrs cn van ondcrwijzcrcsscn
wordcn van Rijkswcgc minstens elf kwccksoholcn opgcrioht cn
ondcrhoudon . โ€™ โ€™
Dc mccrclcrlicid aohttc dc bcpaling van con minimum on-
noodig na lozing dcr M. v. T. cn na hctgccn dc rcgccring
nog in dcn laatstcn tijd liccft gcdaan.
Hocwcl dc 2dc al. van dit art. woordclijk uit al. 1 van art. _
12 dcr tcgcnwoordigc wct is ovcrgcnomon cn tot liicrtoc tot
gccnc bcdcnkingcn aanlciding liocft gcgcvon, mccnt dc Com-
missic, vooral in vcrband inct lictgccn in dc M. v. T. wordt
gclczcn, dc wcnsoliclijklicid tc moctcn uitsprckcn, dat voor
>>lagcrc sol1olcn" wordc gczcgd nopcnbarc lagcrc soliolcn/โ€™
. Hot komt haar immcrs voor, dat van Rijkswcgc allccn nor-
niaalscliolcn kunncn wordcn vcrbondcn mot opcnbarc lagcrc
` scliolcn, tocgankclijk voor lccrlingcn van allc gczindtcn. Op-
lciding in dcn gccst, dic lnet ojicnbaar lagcr onderwijs bcziclt,
kan allccn van dc rcgccring wordcn gcvraagd. Norinaallcsscn
T vcrbondcn mct bijzondcrc gczindtcscliolcn zoudcn con bcdckt
, subsidic wczcn, aan dozc scliolcn vcrlccnd.
ij Al. 3, luidcndc: >>Dc oplciding van ondcrwijzcrs on on-
il dcrwijzcrcsson op dc oponbaro lagcrc scliolcn wordt zoovocl
mogclijk van Rijkswcgc l>cvordcrd" wcnsclit dc Commissic tc
docn vcrvallon. Voor ondcrwijzors, dic kunncn nagaan, hoc
รค onvollcdig cn uit don aard dcr zaak gclirckkig dcrgclijkc op-
lciding inoct zijn, aolit zij vordcrs moticvcn ovcrbodig.
Art. 15. Bij litt. c mag dc Conimissic nict nalaten als
j liarcn wcnsoli uit tc sprckcn, dat lict voorbcrcidcnd ondcrwijs
bij afzonclcrlijkc wct wordc gcixgcld. Dc bcloftc daarvan
wcnsoht zij in dczo wct opgcnomcn.