HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 4

JPEG (Deze pagina), 543.38 KB

TIFF (Deze pagina), 4.95 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

4
Art. 5, dat in dc wct van ’57 ,niot voorkomt, voorziot in
ccnc langgcvocldc bchocftc. - Do Commissic vindt zich cvcn-
wcl gcnoopt, bij dit art. dc volgcndc opmcrking tc makcn.
Bij do bcrckcning dcr oppcrvlaktc, bcschikbaar voor icdcrcn
lccrling, wcnscht zij, dat nict wordcn gctcld dc gangpadcn,
ook al, omdat zij vrccst, dat andcrs dc hoogtc van hot
schoolgcbouw tc aanzicnlijk moct wordcn. Ecnc grootcrc
hoogtc dan 5 M acht zij schadclijk.
Art. 6. Ilct oordccl ovcr dit art. is nict gunstig. Al wil
dc Oommissic ook gaarnc crkcnncn, dat cr ccn stap voor-
waarts in tc zicn is, vcrgclckcn mot art. 5 dor thans vigcc-
rcndc wct, zoo vindt zij dicn stap to klcin, vooral mct hot
oog op dc tockomst, waarvoor toch ook dèzc wct is bcstcmd.
Volgcns haar oordocl moctcn dc kwcckclingcn als ondcrwijs-
kracht gchccl uit dc school vcrdwijncn. Daarom wcnscht zij
dit art. vcrvangcn door hct volgcndc:
>>Hct ondcrvvijzcnd pcrsonccl bcstaat uit:
a. hulpondcrwijzcrs cn hulpondorwijzcrcsscn;
Z2. ondcrwijzcrs cn ondcrwijzcrcsscn. j
Dc ondcrwijzcr of ondcrwijzcrcs, aan hot hoofd ccncr school
gcplaatst, draagt don titcl van hoofdondcrvvijzcr of hoofdon- ~
dcrwijzcrcs.
Kwcckcling-ondcrwijzcrs bchoorcn niot tot hct ondcrwijzcnd
pcrsonccl, maar kunncn, nadat zij dcn oudcrdom van 16 jaar r
bcrcikt hcbbcn, in dc lagcrc school wordcn tocgolatcn, uit- j
sluitcnd voor hunnc practischc vorming.
N .B. Volgcns dit voorstcl dcr Commissic moct allcs, wat j
in dit Wïctsontwcrp op kwcckclingcn bctrckking hccft, vcr- ,j
vallcn, bchalvc in art. 74, waarop wij nadcr zullcn wijzcn.
Art. 9 is ccnc vcrbctcring van art. 8 dcr wct van ’57,
doordat strafbaar gcstcld wordt aan con grootcr aantal kin-
dcrcn ondcrwijs tc govcn in con lokaal, ’t wolk volgcns art.
5 dit aantal nict mag bcvattcn. Dat ccn hulpondcrwijzcr, ‘
ingcval van schorsing, ontslag of ontstontcnis van dcn ondcr-
wijzcr tijdclijk aan hot hoofd ccncr school staandc, dcswcgc