HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 3

JPEG (Deze pagina), 512.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

K 3
j`In,,,i;le tweede, plaats doet het de Commissie leed, dat,
ot`se`h:o"on zij zich in beginsel kan vereenigen met de ophelling
van het zoogenaamd meer uitgebreid lager onderwijs en de
overbrenging daarvan voor een deel naar het middelbaar on-
derwijs, de Minister niet heeft kunnen goedvinden nu reeds
mede te doelen, welke wijzigingen in de wet op het M. O.
` noodzakelijk worden geacht. Xl/`el zegt de Memorie van Toe-
lichting, dat er wijziging zal moeten worden aangebracht.
Maar welke? Voor de beoordeeling of wg] hier met eene oer-
beiering al of niet te doen hebben, hangt alles af van wat daar-
omtrent zal worden bepaald. Ook wordt er in het ontwerp met
_ geen enkel woord gesproken over het zoogenaanid voortgezet
lager onderwijs of het onderwijs aan hen, die de gewone la- `
gere school hebben afgeloopen en, ten platten lande vooral,
aan voortzetting met het oog op hun toekomstig bedrijf be-
hoefte hebben, in den geest dus van het onlangs in deze ver-
gadering uitgebracht rapport. i
In de derde plaats had de Commissie een grooter invloed
gewenscht van den staat op het onderwijs, en eindelijk merkt
zij nog op, dat de woorden geboord en in overleg met ook in
dit WVetsontwerp eene zwevende beteekenis hebben. (Men zie
bv. Art. 4 al.
Na deze algemeene beschouwingen gaat de Commissie over
tot de beoordeeling der afzonderlijke artikels. Die, waarbij
geene op- of aanmerkingen werden gemaakt, gaat zij stil-
« zwijgend voorbij.
Art. *1. De meerderheid oordeelde eene verandering in dit
art, onnoodig. Eene enkele stem verliief zich voor de ver-
andering van litt. b. het schrijven in kzmstmazïg sebryven en
van litt. d. de beginselen der Ned. taal in: verslaan en gebruik
der moedertaal.
Art. 2 is volgens ’t oordeel der Commissie eene verbeterde
editie van art. 2 in de wet van ’57.
41*