HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 2

JPEG (Deze pagina), 496.91 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

De Commissie, door deze vergadering den 30 December `
1876 benoe1nd, om haar te dienen van rapport over het door
Z E. den Minister van Binnenlandsche Zaken ingediende wets-
ontwerp ter herziening der NVet van den 13 Aug. 1857,
heeft zich zoo spoedig mogelijk van die opdracht gekweten.
Behalve de vijf leden der Commissie waren op Zaterdag den .
Gden Januari 1877 de H.H. Schoolopzieners G. van Milligen,
Jhr. Mr. VV. C. A. Alberda van Ekenstein, Dr. VV. Gleuns Jr.
en L. ll. Baale als adviseurs ter vergadering aanwezig. De
heer S. Blaupot ten Cate, Inspecteur van het Lager Onder-
wijs in deze provincie, deed schriftelijk weten, dat overwe-
gende bezwaren hem verhinderden bij de vergadering tegen-
woordig te zijn.
De eerste vraag, die beantwoord diende te worden, was
deze: Op welk standpunt zal de Commissie zich plaatsen
bij de beoordeeling van dit VVetsontwerp? En ’t eenparig
antwoord was: op dat van het belang mm het mzclerzvüs.
Vervolgens werd er besloten eenige algemeene beschouwin-
gen voorop te zetten, waarin de Commissie opgeeft, wat zij
in het `Wetsontwerp had gewenscht, maar niet gevonden en
daarna artikel voor artikel na te gaan, teneinde daardoor
vvijdloopige beschouwingen te voorkomen. ` «
En dan begint de Commissie met te betreuren, dat in dit
Wetsontwerp geen sprake is van leerplicht, noch van eenige
voorbereiding tot invoering daarvan. Het laatste had zij in
allen gevalle gehoopt, vooral in dezen tijd, nu er uit alle
rangen en standen der maatschappij stemmen opgaan, die
de11 leerplicht vragen als noodig en onmisbaar voor volksont-
wikkeling. '