HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 16

JPEG (Deze pagina), 472.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

, 16
voegd die betrekking te blijven waarnemen gedurende de
i eerste twee jaren na het in art. 73 vermelde tijdstip Zy ,
_ die alsdan den ouderdom van veertig jaren en daarboven hebben
bereikt, worden ontslagen met behoud van twee derde deel hun-
ner jaarwedde als pensioen.
De Commissie wenscht deze bijvoeging om daardoor te
voorkomen, dat bedoelde bejaarde hulponderwijzers, van welke
de meesten niet in staat zullen zijn om nog een examen te
doen als hoofdonderwijzer geheel broodeloos zullen worden. .
Nu wij aan het einde van onze taak zijn gekomen, willen
we nog in enkele woorden onze meening te kennen geven
over het wetsontwerp in zijn geheel. Zij is deze. Ofschoon
het niet te ontkennen is. dat er vele en belangrijke verbe-
­ teringen in zijn opgenomen, zijn er enkele beginselen, vooral
ten opzichte van het bijzonder onderwijs in neergelegd. die
wij schadelijk en gevaarlijk achten voor het openbaar lager
onderwijs. Vandaar, dat wij het zouden betreuren, wanneer
het onveranderd tot wet werd verheven. Daar het evenwel
zoo vele goede elementen bevat, hopen wij, dat het aan het
gemeen overleg van de Regeering met onze volksvertegen­
woordigers zal gelukken er eene wet van te maken, die
krachtig kan bijdragen tot den bloei van het onderwijs en
dus tot heil van het vaderland.
Groningen den 3 Februari 1877.
De Commissie;
P. DIJKSTERIIUIS, hoofdonderw. te Grijpskerk.
J. WIJN, >> >> Noordbroek.
r., BOUWVMAN, » » Noorddijk.
J. vixx DEN BERG, >> >> Groningen.
A. NUIYER, » >> Groningen.
(Overgedrukt uit het Weekblad voor het lager-, middelbaar- en gym-
nasiaal onderwijs.)