HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 15

JPEG (Deze pagina), 546.42 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

{
A
j .
i
i *15
i , .. . . .
j sR1jks kas eene jaarwedde en vergoeding voor reis- en ver-
j blijfkosten. Zij bekleeden geene ambten of bedieningen zonder
Onze toestemming? _
j Men ziet, dat wij eene geheele verandering in het school-
opzienerschap voorstellen. In plaats van mannen, die uit den
i aarol der zaak gedwongen zijn hunne betrekking als eene bij-
i zaak te beschouwen, wensehen wij er, die geheel van en
j daardoor ook voor hunne betrekking kunnen leven. Vij wen-
sehen dan tevens, dat ook tot die betrekking geroepen zullen
j worden de bekwaamste onderwijzers. Terwijl eene enkele
stem, ook bij de wijziging door de Commissie voorgesteld,
bleef aandringen op vermeerdering van het getal schoolop-
- zieners, waren de overigen van meening, dat dit getal na
invoering der voorgestelde wijziging integendeel zeer zou kun-
nen worden verminderd.
Art. 70. In dit art. zal zeker vóór tweemalen het woord
minstens, dat ook in de wet van ’57 voorkomt, zijn wegge-
laten. Het zal toch niet de bedoeling zijn den sehoolopziener
te verbieden, meer dan tweemalen de scholen te bezoeken.
Art. 74 wensehen wij aldus te lezen:
>>De bij ’t in werking treden dezer wet in functie zijnde
kweekelingen kunnen hunne betrekking blijven bekleeden tot
zij den voor het hulponderwijzers-examen vereischten leeftijd
hebben bereikt."
Art. 70. De Commissie meent, dat een termijn van zes
‘ in plaats van acht jaren voldoende zal zijn tot het in werking
brengen der voorschriften betrekkelijk den bijstand in het
onderwijs aan den lioofdonderwijzer te verleeneng zoo ook,
j dat in art. 80 drie in twee jaren kan veranderd worden als
j termijn voor het in werking brengen der voorschriften be-
. trekkelijk de jaarwedden.
Art. 83 wensehen wij aldus te wijzigen:
>>Hulponderwijzers, krachtens art 20 en het derde lid van
i art. 51 der wet van den li? Augustus *1857 {Staatsblad 110.
A 103) aan het hoofd eeuer openbare school staande, zijn be-
l