HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 14

JPEG (Deze pagina), 537.26 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

{
1
i
l
n
/14 j
3
gelegenheid aangeboden door eommissien, bestaande behalve {
uit een inspecteur, uit minstens vier solioolopzieners en an-
dere deskundigen, door onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken te benoemen. Het voorzitterschap dezer commissien l
wordt waargenomen door een inspecteur/’
Art. 53. In verband met het opgemerkte betrekkelijk de
verplichte leervakken, moet in litt. d het zingen geschrapt worden. l
Art. 54. In dit art., waar geen leeftijd voor het examen ,
van onderwijzer en onderwijzeres wordt bepaald, zien wij
weer eene verbetering, evenzeer als in j
Art. 56, waar bepaald wordt, dat bij het afleggen van
een examen vooruitbetaling moet plaats hebben.
In art. 57 moet weer gelezen worden in plaats van a-g
van ze tot h.
Art. 58. In dit artikel wordt deze wijziging gewenseht:
»Met het toezicht op het onderwijs zijn, onder het opper-
toezicht van Onzen Minister, tot wiens departement het on-
derwijs behoort, belast enz".
De Commissie hoopt toch op een tijd, waarin er een at`-
zonderlijk departement voor de zaken van het onderwijs zal zijn.
Art. 60 worde aldus gelezen:
>>In elke gemeente worden de leden der plaatselijke school-
connnissien door den gemeenteraad benoemd. Het lidmaat-
schap dezer commissien is vereenigbaar met dat van den
raad , doch niet met de betrekking van sehoolopziener in ”t
district, waartoe de gemeente behoort". `
De Commissie gelooft, dat de burgemeesters in gemeenten
beneden 3000 zielen niet altijd geschikt zijn om het plaat-
selijk schooltoezieht waar te nemen; vandaar haar voorslag j
om de keuze wat ruimer te maken. j
Art. (32 en G3 wenschen wij aldus te lezen:
>>l)e sehoolopzieners worden door ons benoemd. Zij kunnen
ten allen tijde door ons worden ontslagen. Wïanneer een V
sehoolopziener den ouderdom van zeventig jaren bereikt heeft, f
wordt hem ontslag verleend. De sehoolopzieners genieten uit
. l