HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 545.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

13
worpen. Het gemeentebestuur bevordert zooveel mogelijk het
schoolgaan van bedeelden en onvermogenden ,°’
en vervolgens deze bijvoeging:
»terwijl geene bedeeling mag worden onthouden, wanneer
de kinderen in plaats van eene openbare, kosteloos eene bij-
zondere school bezoeken "
Art. 45. In al. /1, waar sprake is, dat het rijk voor 2/3
deel in sommige gevallen de uitgaven voor het onderwijs zal
dragen, zien wij weer eene verbetering. Die merken wij ook
op in al. 2, waarin voorkomt, dat de bestekken voor den bouw
en verbouw van scholen en onderwijzerswoningen, waarvoor
de hulp van de provincie en het rijk wordt verlangd, onder-
worpen moeten worden aan de goedkeuring van den Minister.
Het verbod in al. 3 noemen wij integendeel geene verbetering.
i In het voorbijgaan zij het ons vergund ook hierin eene
verbetering aan te wijzen, dat de Minister art. 20 der wet
van ’57, waarin toegelaten wordt, dat hulponderwijzers aan
het hoofd eener openbare school kunnen staan, in dit ontwerp
niet heeft opgenomen.
Art. 49. In al. ’l worden de woorden, die voorkomen in
het bijna gelijkluidende art. 21: die dan Zeqtycl van 23 jarmz
heeft bereikt, niet gevonden.
Volgens de M. v. T. schijnt de Minister daardoor een voor-
i recht te willen verleenen aan het bijzonder onderwijs. XVordt
jï dit art. tot wet verheven, dan zal zelfs een aelittienjarige
aan het hoofd eener bijzondere school kunnen staan.
j De Commissie gelooft, dat de billijkheid het medebrengt,
,,_ dat de bijvoeging van art. 2‘i. ook in dit art. worde opgenomen.
i Art. 5*1. Erkennende, dat in al. I weder eene verbetering
is op te merken, wenscht de Commissie toeh daarin eene
wijziging, die, met het oog op de veranderingen, welke zij
bij art. (32 zal voorslaan in de betrekking van schoolopziener,
zal bijdragen tot meerdere eenheid in de acten-examens.
. Zij wenseht aldus te lezen:
>>Hiertoe wordt twee malen ’s jaars in elke provincie de