HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 547.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

’l2
In litt. e, waar bepaald wordt, dat het schoonhouden der
· sehoollokalen voor rekening komt der gemeente, wijzen wij
weder op eene belangrijke verbetering.
Art. 42. Tegen dit art. hebben wij weder gewichtige be-
denkingen.
Vooreerst, dat in al. 1 eene bi_jdrage wordt gevraagd, en
dus het kosteloos onderwijs den doodsteek ontvangt ten bate
van het bijzonder onderwijs.
Ten tweede tegen al. 4, luidende:
»lIet gemeentebestuur bevordert zooveel mogelijk het sehool-
gaan van bedeelden en onvermogenden, zonder hen, wanneer
zij gelegenheid tot keuze hebben tusschen openbare en bij-
zondere scholen, in het doen dier keuze te belemmereii/’
De Commissie stelt op den voorgrond, dat er in deze al. ,
eene prijzenswaardige zaak wordt geboden, n.l. vrijheid der 1
bedeelden en onvermogenden in het doen eener keuze. VVie
zou dit niet toejuichen? Maar zij vreest, dat de redactie er-
van minder gelukkig is en aanleiding zal geven tot eene ver-
keerde uitlegging. Zou men, zoo vraagt de Commissie zich
at`, het niet voor eene belemmeriozg in het doen eener keuze
kunnen aanzien, wanneer het gemeentebestuur den bedeelde,
die voor zijne kinderen de bijzondere school verkiest, niet ver-
hoogt in de beclee/ing, ten einde hij het sehoolgeld kunne be-
talen op die bijzondere school? Zulk eene uitlegging zou voe- K,
ren tot een vermomd subsidie-stelsel, geheel tegen den zin fi
des Ministers, die in den aanhef der M. v. T. zegt: >>De .
eiseh om uit openbare kassen offers te brengen, ten einde j
de mededinging der bijzondere scholen te steunen, is noch
billijk, noch grondwettig." Uit hoofde van deze bedenkingen
op het geheele art. doen wij den voorslag, dat het worde
vervangen door Art. 33 der thans vigeerende wet:
>>Ter tegemoetkoming in deze kosten kan eene bijdrage
voor ieder schoolgaand kind worden geheven.
Bedeelden en zij, die, schoon niet bedoeld, onvermogend `
zijn schoolgeld te betalen, worden niet aan de helïing onder-