HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 568.21 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

M
len kunnen voordoen, waarin de huisgenooten des onderwij-
zers zonder eenige schade voor de school of het onderwijs
ten zijnen huize eenig beroep of nering kunnen uitoefenen.
Vooral voor hulponderwijzers vindt de Commissie het ver-
bod in dit art. hoogst drukkend en belemmerend.
Art. 20. ln al. ’l zien wij eene verbetering door de
weglating der woorden, voorkomende in al. *1 van art. 26
der wet van ’57, en veertigjarigen diensttyd.
I Art. 35. Al. 1 wenscht de Commissie aldus te lezen:
. >>Al wat betreft de toelating der leerlingen tot de scholen
enz" en aldus te doen vervallen: en hanne bevordering tot
i koogere klassen aan. Zij acht deze bepaling en eene groote
beperking der zelfstandigheid va.n het hoofd eener school èn
‘ een last voor de beoordeelaars, die bijna geheel hun oordeel
. moeten vestigen op het rapport van den hoofdonderwijzer.
_ g Art. 36 en 30. In het eerste, waar aan den gemeente-
raad de bevoegdheid wordt toegekend aan de leerlingen, die
i voor de openbare scholen zijn ingeschreven, de school aan te ‘
A wijzen, waarin zij onderwijs zullen ontvangen, zien wij weder
eene verbetering; in het tweede evenzeer. waarin eene zeer
j goede bepaling voorkomt ten opzichte van leerlingen, die zicl1
_ aan wangedrag schuldig maken.
Art. 40 luidt: >>Elke gemeente voorziet in de kosten van
i haar lager onderwijs, voor zoover die niet komen ten laste van
anderen ot op andere wijze worden gevonden.” De Commissie
wenseht daarbij te voegen: »De staat voorziet voor ‘·’3 deel in ·
de kosten voorkomende in Art. 40 litt. a. Zij doet dit gewichtig
, voorstel, omdat daardoor de finantien der gemeenten van een
i grooten last zullen worden ontheven, omdat daardoor de
V ' eisclien, aan het onderwijs gesteld, in vele gemeenten beter
tot hun recht kunnen komen en eindelijk, opdat daardoor den
staat een gewenschte invloed kan worden verleend.
Art. 41. litt. k luidt: i>die der boekerij ten behoeve der
leerlingen, indien zj] aan de school verbonden 1`s.°° De cursieve
woorden wenschen wij te schrappen; een ieder zal daarvan
de reden inzien