HomeRapport over het wetsontwerp HeemskerkPagina 10

JPEG (Deze pagina), 528.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

‘l0
Bü verlof wegens ziekte wordt den mzclerwüzer de volle bezol-
eligivg uitgekeerd; in elk ander geval bepalen burg. en weth.
of dit zal geschieden met behoud of enz/’
Art. 26. In al. ‘l maakt de Commissie attent op eene
drukfout, die evenwel in sommige exemplaren van het ont-
werp reeds is verbeterd. In plaats van man hunne oplei-
ding leest men >>vem.’° .
In verband met de wijziging, door ons voorgesteld in al.
2 van art. 20, wenschen wij al. 3 van dit art. te schrappen I
_ en daarvoor te stellen al. 3 van art 23 der wet van ’57 v
aldus luidende:
>>Het geven van' onderwijs in den godsdienst wordt overge- i
laten aan de kerkgenootsehappen. Hiervoor kunnen de school-
lokalen buiten de schooluren ten behoeve van de leerlingen, ^
die er ter school gaan, beschikbaar worden gesteld." .
De Commissie gaat te eer tot dit voorstel over, omdat _ {
deze bepaling nu twintig jaren achtereen geene moeilijkheden E
` heeft opgeleverd, terwijl zij dit wel vreest van al. 3 van clit art. i
Art. 27. In al. l zag de Commissie gaarne de volgende
verandering :
>>Indien - zijn ingekomen, worden die bezwaren onder- j
worpen aan de beoordeeling van de plaatselijke schoolcommissie _
en van den districts-schoolopziener, die van den inhoud hunner
uitspraak enz." A
De gelijkstelling van den districts-scheolopziener met de
_ plaatselijke schoolcominissie acht zij noodig tot meerdere
zekerheid voor de gegrondheid der beoordeeling en voor de
billijkheid der beslissing. Overigens vinden wij dit art., dat ,
niet voorkomt in de wet van ’57, eene verbetering. j
Art. 28. Al. 2 worde aldus gelezen: V V
»Zij drijven geen handel, doen geen nering noch oefenen
eenig beroep uit: tenzy bm·gemeester en wethouders vergmmivg
geven, is dit verbod mede toepasselijk op de leden van het
gezin der hoofdondervvijzers enz."
De meerderheid der Commissie meent, dat er zich geval-