HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 741.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

_ 9 ._
geldig en _juist, gelijk in |<tO0. Als de groote Cominoner
daarbij voegt: z/Besides, Sir, when the complaints
of the people are general against an administration,
or against any particular minister, an inquiry is a duty
we owe to our Sovereign as well as to the people. We
meet here to communicate to our Sovereign the sentirnents
of his people. We meet here to redress the grievances of
the people,u dan is ook dit toepasselijk op den grooten (
raad van Eireann: maar de grieven zijn als de middelen
van herstel onvergelijkbaar in omvang en aard. Men
moet dus ter verduidelijking zijne toevlugt nemen tot
feiten en gebeurtenissen, zoo als die zich voordoen in de
verschillende tijdperken van het volksbestaan: onze eenige
bedenking tegen S.°s keuze en manier zou zijn, gelijk wij
reeds vroeger opnicrkten, dat hij de phases niet scherp
genoeg doet uitkomen. Zeer streng is daarentegen bij hem
het onderscheid tusschen de soorten van enquête, wat
haren grondslag aangaat. De 11W€tgGVi11gS-Ghqliêtc/r rust,
naar zijn oordeel, op het regt van initiatief (bl. 52); zij
is een voorbereidend onderzoek naar een maatsehappclijken
toestand, welke een onderwerp van wetgeving kan zijn.
Grenzenloos is derhalve haar gebied, gelijk de volksbedrij-
vigheid zelve, voor zooverre die onder bereik des wetgevers
valt: inzonderheid in Engeland, waar het parlementair
alvermogen door geene geselirevene staatsregeling wordt
beteugeld (bl. 55). Nadat kortelijk de onderwerpen zijn
aangewezen, die volgens gebruik , uitsluitend van één der
beide Huizen uitgaan, volgt eene bonte van ingestelde
enquêtes, tusschen welke eigene opmerkingen van den heer
K. worden ingevlochten: soms ook voorbeelden uit den
jongsten tijd, tot welken Pnnx/s Speeches niet reiken (bl. 66).
Het matig gebruik door het parlement van de wetgevings-
enquête gemaakt, en hare weldadige strekking worden
geroemd (bl. 7 2) en de regels der toepassing vervolgens
aangewezen. Er zijn punten, waarin de praktijk verschilt