HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 731.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

_. (5 ._
ïeusly injured by negleet or destroyed by violence, but
which cannot be produced by human eontrivanee. (History
et Vngland 1. bl. Sl.)
lngevolge de aangenomen onderscheiding wordt in § 2,
bl. 10, de politieke enquête beschouwd. Zij is naar eene
latere definitie des S. (bl. 52) een middel van waarborg
tegenover de regering: een onderzoek dat een oordeel in zich
sluit, goed- of afkeurend over handelingen of verzuimen der
regering ..... Als het Huis der Gemeenten eene politieke
enquête instelt, kan het met Lord CHATHAM zeggen: »»We
are called Me greaá Bzquesá of Me nation and as sueh it
is eur duty to inqnire into every step of public manage-
ment either abroad er at heine, in order te see that nothing
had been done amiss. Hier is het een regt voor de natie,
dat het handhaaft tegenover de Kroon:... het hangt af
van het regt van eontrêle over de rogering.” Van dit beginsel
als grondslag uitgaande, ontleent de S. aan MAoAUï.AY’s
geschiedenis de beschrijving eener reusachtige enquête, in
1695 door het lagerhuis ingesteld, en alle takken van het
staatsbestuur omvattend. Men ziet hier het regt in zijn
vellen omvang werken, en voor zooverre de bedoeling was
ein aan den lezer aansehouwelijk te maken , welk een krach-
tigen hefboom het parlement in handen heeft om zijn toezigt
te doen gelden, kon geen tretlender voorbeeld worden bij-
gebragt. Er zijn natuurlijk eeuwen verloopen alvorens eene
zoo onbeperkte uitoefening van het regt tot contrêle in
het leven trad. Een tweede voorbeeld, door den S. (bl. 47)
vermeld, nals van minder omvang maar in gelijken geest n
is de enquête in 17 42 tegen het bestuur van sir Ron. WAr.rer.E
doorgedreven, en die wij hier noemen, alleen om het ge-
voelen te bestrijden, dat nde goede voortgang door kuiperijen
verhinderd werd. nDit beweren wordt gestaafd met een be-
roep op de rede van W.P1’r·r (lord Crrivrrran) in`het
lagerbuis gehouden Maart 1742): daar leest men de gron-
den des voorstellers; wie een billijk oordeel wil uitspreken,