HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 752.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

i
L
•···· i) ·~­· ,
door hem beschreven regten, waar hij aan het slot van zijn
eerste Hoofdstuk (bl. 105) den indruk wedergeeft van zijn
onderzoek, en met l[ACAULAY`S woorden geheel het karakter
van het Engelsch staatsregt schetst. Maar hoe veel zou zi_jne
voorstelling aan aanschouwelijkheid hebben gewonnen ,indien
dezelfde tact en historische zin de keuze zijner voorbeelden
hadden bepaald. Harman noemt ade antecedenten van het
Lange Parlement:” een beslissend keerpunt in de een-
stitutionele geschiedenis van Engeland. Veel nieuw licht is
i in de laatste jaren over de grootsche parlementaire gestalte
T van PYM en zijne beroemde medestanders verspreid. Uit de
‘ opteekeningen van hunne tijdgenooten, het dagboek van
j Sir SrMoN n’EwEs, na twee eeuwen uit het stof der verge-
. telheid opgedolven, hebben Sanrone, Fonsrna, Rnxicrz, de
echte figuur der kloeke strijders naar het leven geteekcnd,
kunnen wedergeven. Niets gaf hun meer kracht dan de
i bcwustheid dat zij voor de aloude regten huns lands op de
bres stonden: en de zaak der voorvechters van het absoluut
V gezag is daarop verbrijzeld. Indien de heer K. had kunnen
goedvinden zijn historisch onderzoek vast te maken aan het
streven en de namen van deze edele mannen, die inderdaad
voor de regten en volksvrijheden der mcnschheid hebben
gekampt, zijn betoog zou een duidelijk en juist inzigt hebben
geleverd. Nu is er iets mats en kwijnends in de optelling van
voorbeelden en feiten zonder verband, en de organische ont-
,. wikkeling, die tot het wezen der Engelsche instellingen
_ behoort, blijft in ’t duister schuilen. Kort en zinrijk heeft
Sir J Anne l«Iaei<rN'rosH dezen eigenaardigen groei der Brit-
sche constitutie gekenmerkt: //Government may be, in seine
i degree, reduced te system, but it cannot llow from it. It is
t not like a machine, or a building , wich may be eonstructed
" entirely, and according to a previous plan, by the art and
labour of man. It is better illustrated by acomparison with
vegetables, or even animals, wieh may be, in a very high
` degree, improved by skill and care. which may be grie~
§«
i