HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 738.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

rl

ll
l · W
nog te ontdekken in de benoeming bij het Hoogerhuis van
l Triers or auditors of petitions, bij elk nieuw parlement
‘ (zie Mrir. Parliam. praetiee, p. 476), welk gebruik tot in
onze dagen stand hield. Voor eenjuist inzigt in de wording
en den aard der parlementaire Enquête is deze tweeledige
oorspronkelijke bestemming der volksvergadering niet on-
verschillig. Onze auteur vergenoegt zich in § l 1net de
opsomming van enkele voorbeelden van een ingesteld of
, bevolen onderzoek. Door de ontwikkeling in drie rigtingen,
wordt hij geleid tot eene onderscheiding in politieke-enquête ,
wetgevingsenquête en verkiezings-enquête (bl. 9). Wij be-
twijfelen, of deze omschrijving wel alles omvat naar des
_ Schrijvers eigene opvatting der enquête, als z/een middel voor
ï parlementaire ligchamen, om vrijelijk tot de kennis te ge-
raken van hetgeen er buiten hen omgaat, zooverre dit ter
voldoening aan hunne roeping strekken kan."' (Voorreilc
, bl. V.) Geene verslagen meer verinaard, dan die van het
j` Huis der Lords: r/On the dignity ofa Peer,” door de schriften
L van Guizor in breeder kring verspreid, dan anders aan
parlementaire rapporten te beurt valt. Tot welke categorie
zal men deze historische onderzoekingen brengen? Of rang-
schikt de S. ook zulke gedenkstukken onder zijne ”politicke”
i indeeling? Neem dan de laatste drie maanden zitting van
het parlement ter hand, en gij zult verlegen staan waartoe
de helft der verleende enquêtes te brengen. Het is waar
; dat de eerste Minister zoowel als de leider van de tegen-
J partij bij herhaling hebben gewaarschuwd tegen de strekking
f· om de wetgevende magt in de taak van het uitvoerend gezag
te mengen, en dat enkele voorstellen tot het houden van
enquête zijn afgewezen: b. v. een in te stellen onderzoek
ij naar de medegedeelde stukken betretfeiide den oorlog in
Afghanistan, meer dan 20 jaren gelelen, reeds overgelegd.
.Y Doch de onvolledigheid der drieërlei indeeling van Mr. K.
j wordt door de toegestane enquêtes duidelijk bewezen. Deze
i
1
ik