HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 727.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

· ;
mi 14 ....
M van betere tijden begroette, als liet eenig middel om de
volksvertegenwoordiging nog voor veraeliting te vrijwaren.
Vij oordeelen nu naar de uitkomst, en onderschrijven,
door ondervinding geleerd, de uitspraak door den S. (bl. 8 1«) ‘
medegedeeld: evenwel, eene pogi11g kan niet worden gewraakt,
die aan de rijpe ervaring van eenen CHATHAAL dergelijke
selioone uitzigten opende. Vanneer onze S. ook verder (bl.
102) na de latere 011 jongste proefnemingen van het Parle-
ment om eigen bevoegdheid aan banden te leggen, die zelf-
opoflering afkeurt, 011 de verkiezings-enquête voorstelt
lx behandeld als eene stiefzusterz/, dan schijnt hij ons moed-
willig de oogen te sluiten voor de11 verleidelijken invloed,
dien de aard van dit onderzoek medebrengt. Belangen van
kiezers en gekozenen zijn teedere planten: zij kwijnen en
verwelken bij de minste aanraking met eene ruwe liand.
Het //lJCSCllGT1llCll(l. karakter, dat hij zoo te regt niet Ron.
Vos: Mom, aan de v0lksvertegenwoordiging toekent, en
op den voorgrond plaatst; de verpligting om de natie te
behoeden ain al die gevallen waarin zij onregt zou kunnen
lijden u (bl. 235) , de grondslag volgens hem, der aanspraak
op liet regt van politiek onderzoek, wordt 11iet uitgesloten,
spreekt zelfs luide bij liet onderzoek naar verkiezingen.
Maar de belangen der natie worden dan ligt vereenzelvigd
met de voordeelen eener partij: vooral i11 Engeland, waar
de regering vroeger volkomen was 011 nog grootendeels is
jmïtä-regering. BOLINGROKE geeft als kenmerkend onder-
selieid van upartijzz en z/laetieu aan, dat de laatste pu-
blieke belangen (publie ends) voor bijzondere bedoelingen
(private ends) wijken. Zijn eigen voorbeeld en parlementaire
gedragslijn kunnen leeren, hoe ligt de grens wordt over~
schreden. Wiaarom zou dan de onverbiddelijke regel der
wet niet ten rigtsnoer zijn van menselielijke zwakheid. De
beperkingen op bl. 89 genoemd, eene cautie van 1000 ,{,',
aanwijzing van bepaalde belanghebbenden, uitsluiten van
algemeene klagten, zullen wezenlijke grieven wel niet smo- '
l