HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 704.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

-- lïä -­
being made against the return, by Sanum. Tavmn, the
opposing candidate, the Commons resolved: zz That having
been expelled this House for an high breaeh of trust in
the execution of his office, and notorious corruption when
Secretary-at-Var, he was incapable of bei11g reeleeted a
member to serve in the present Parliament. zz (p. 42). The
dissolution of the Parliament at length taking place, vV­AT.·
POl.E`S incapaeity was removed, and he was again chosen
for Lynn.zz
De zeer opmerkelijke wijziging door G1mNv1Li.n`s wet,
in 1770, ten aanzien van het onderzoek der verkiezingen
ingevoerd, wordt vervolgens (bl. S2) naar de mededeelingen
van Ensicmn PTAY (Law and Practice of Parliament)
geschetst. Sedert de heer K. schreef, is het eerste deel
verschenen van een nieuw, zeer boeijend werk van dien-
zelfden auteur: zz the constitutional History of England
by Tnoiias lünsiçrais MAY zz, waar het oordeel over den
vermaarden maatregel van Gnmïvrrmn (p. 302 en vgg.)
cenigzins verzacht te lezen staat. Hij noemt dien zzeen baken
in de parlementaire geschiedenis zz het committee der dertien
leden is eene regtbank, inderdaad van het Huis onafhanke-
lijk, ofschoon ook zaämgesteld uit 1nede­leden. De hoofd-
bedenking was , dat de privilegiën werden in gevaar gebragt,
en de magtsuitoefening beperkt door den drnkkenden band
van wetsbepalingen; veel had kunnen gedaan worden door
het Lagerhuis zelf , maar Gimnvrïmn wantrouwde de vol-
harding van de Gemeenten, ten zij aan de voorschriften der
wet gebonden. ­­ De acte, aanvankelijk slechts voor een
jaar aangenomen, werd in 1774 op voorstel van SANDYS
bestendigd: alle tegenkanting moest zwiehten, nu hare
heilzame werking vijfmaal gebleken was. Onder de heftigste
bestrijders was Fox, die in de wet eene aanranding zag van
de regten der vergadering. Daartegen stond het gevoelen
over van lord CHATHAM, door E. l.Z[AY uit diens briefwis-
seling aangehaald, die zz den maatregel als den dageraad