HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 725.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

jj 1
should take placev `Vaaroin is het niet ligtelijk te ver···
wachten, dat zich eene afwijking bij het benoemen van een
Sehotsehen Pair zal voordoen , gelijk vóór vijf jaren bij het
patent dat sir JAMES Panne tot Baron VVn>rsr.nYDnLi·i ver-
hiet', waarbij de neteligste vraagpunten eprezen, zoodat
deze zaak in Engeland de grootste constitutionele questie
der eeuw is geheeten?
Meer stellig en zeker is de vergissing van Mr. K. wat
het verledene betreft. Er bestaat een zeer treffend voorbeeld
van een Schotschen Pair, wiens verkiezing door het Hooger-
hnis betwist en onderzocht is. «Vij bedoelen de zeegenaamde
Brandon-case, in December 1711; ze ontstond uit verzet
tegen de toelating van den Hertog van lliinuxrox, als
Lid van het Britsehe House of Lords, met den titel van
Duke of Hamilton and Brandon. Men kan de bijzonder-
heden lezen in de verzameling van stukken nen the Life
Peerage Questionaz En deze laatste zelve, al betref zij
niet de verkiezing van een Schotschen Pair, geeft zij niet
het regt om tegen de meening des schrijvers .tc beweren
dat eene verkiezings-enquête ook in het Huis der Lords
wel degelijk kan voorkomen? Er was bij de eerste beraad-
slaging groet verschil aangaande de wijze van onderzoek:
de verzending naar een zxSeleet Cominitteev werd door zeer
bekwame Leden, als Lord GREY en ArBl5'RDEENVOO1‘gCSlJï,ïL1lI de
behandeling voor het Committee of Privileges op voorstel
van Lord Lvxnnensr aangenomen. Ondanks zijne zeldzame
seherpzinnigheid was echter deze grijze staatsman eenigzi ns
verlegen, teen hij voor het ceininittee verscheen met de
instructie eener zaak, waarvan sedert vier honderd jaren
geen voorbeeld was: uit het stof der archieven werden
voor hem enleesbare , half-vergeten , bijna enverstaanbare
bescheiden opgedelven: getuigen werden gelieerd, twee
ex-kanseliers aan den voorsteller der motie toegevoegd:
herhaald uitstel was noodig : en de schrandcre regtsgeleerde
wist de gekozen handelwijze slechts te verdedigen door een