HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 729.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

` - ln
" van de belianrleling bij eene politieke enquête. Ofschoon
de statuten en standing-orders nergens onderscheiden:
het zijn al`wijkingen , bv. in de zamenstelling van de corn-
inissien van onderzoek, in den aard van het getuigen­ver-
hoor , dat enkele nialen scárifáalälc geschiedt, en hier (bl. 74·)
wordt opgehelderd door inededeeling der geschreven vragen
aan deskundigen gerigt, uit lord Buouer-rAM”s Report on
Education (lSl(3). Eindelijk wordt deze § 3 besloten met
eene korte aanwijzing van het verschil tusschen deze
soorten van onderzoek, uit het regt van initiatief geboren,
en andere connnissien of handelingen van het parlement,
op afwijkenden grondslag gebouwd (bl. 77--80). De ver-
kiezings­enquête, zz zoo goed als uitsluitend aan het Huis
der Gemeenten eigen rr {L, bl. SU) wordt afgeleid zr uit
een ander regt, namelijk de bevoegdheid om over de
deugdelgkheid der verkiezingen als regter te beslissen. rr
Volgens onzen auteur zxzou zoodanig onderzoek in het
Huis der Lords (alleen) kunnen voorkomen, ten gevolge
van de verkiezingen der 16 leden, vertegenwoordigende de
Schotsehe Pairsehap; maar wij ineenen, det daar nog geen
voorbeeld van bestaat, en ook in de toekomst niet ligtelijk te
verwachten is. rz Eene gissing en eene vergissing! )Vat de
_ toekomst baren zal, is onzeker, doch wij vestigen de aan-
dacht op eene bijzonderheid, door lord Rnonsnnmz in het
Hoogerhuis aan de lords voorgehouden, toen over de toela-
ting van lord VENsr;mYoA1.n beraadslaagd werd: (25 Febr.
1856). zz Your Lordships, pcrhaps , are not aware that a
standing order »- a very ancient one -is this: zzlf there
be any difference in the form or style of the writs, from
the ancient, it is to be examined how it came to pass.
Therefore we have a standing order which requires us
jealously to exaniine when any difference takes place in the
sunimons of any individual to this House from that which
anciently used to be the case: That we are ordered and
especially directed to exainine if anything of the kind