HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 766.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

`
I
i
l
l
7 l
saris van politie wordt vastgesteld door hooger gezag. j
` De burgemeester, commissaris van politie en veldwacliter j
zijn tevens met Rijks dienst belast. Dat nu, waar de ambte-j Q
naren tevens in Rijks dienst zijn, aan het Rijk benoeming
R en vaststelling der bezoldiging behoort, behoeft geen betoog.
Blijft dus alleen de vaststelling der bezoldiging van wethou-
ders, secretaris en ontvanger door hooger gezag over. Een j
waarborg voor een rigtig en goed gemeentebeheer. De ambte­
naar kan zich door hoop op tractementsverlioogiiig in de t
vervulling zijner taak laten leiden. Guust en ongunst zijn ,
krachtige drijfveren in een beperkten plaatselijken kring. i
Maar schrgvers grootste grief is dat , terwijl hooger gezag be- j
noeming en vaststelling der bezoldiging van burgemeester en ,
commissaris van politie heeft, de bezoldiging komt ten laste
der gemeentekas. Toch is de reden klaar: deze ambtenaren
verrigten tevens gemeentedienst, er zoude dus eene verdeeling ‘
hunner bezoldiging ten laste der schatkist en der gemeentekas · g
moeten plaats hebben; dit echter is onuitvoerbaar. Vlfaarom l
nu de gemeente en niet het Rijk belast? omdat deze uitga-·
W ven zich behooren te rigten naar de plaatselijke gesteldheid, i
Q hetgeen bij bezoldiging uit de schatkist niet zou kunnen R
geschieden.
Kan bij dit alles aan centralisatie worden gedacht? Zoo
al, alleen bij de bezoldiging van wethouders, secretaris en
ontvanger. Doch zeker is het geene verkeerde centralisatie.
‘ Z2. 2. De plaatselijke besturen hebben dus regeling en
bestuur der gemeentehuishouding. lïlooger gezag kan zich
daarin niet mengen, zelfs met medewerking van het plaat- R
i selijk bestuur. Slechts voor weinige besluiten wordt goed- j
? keuring van honger gezag vereischt, eene goedkeuring welke
evenwel geen magt van regeling of bestuur geeft; be- i
sluiten over weinige bepaalde onderwerpen , waarbij ook andere
belangen betrokken zijn, door de Grondwet bevolen, geen #
j grief dus tegen de gemeentewet.
· 10 Besluiten betrei‘l'ende beschikking over het gemeentever-
l mogen. Deze besluiten raken of kunnen raken niet alleen j
j het tegenwoordig geslacht, maar, daar het vermogen aan
l E
l L
l