HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 767.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

`
i l
V
6
het algemeen Gouvernement, er behoort dus in het gemeente- 4
bestuur een ambtenaar te wezen aan dat Gouvernement onder- ‘
geschikt. De Raad heeft wetgeving en regering, de burge-
meester heeft noch het een noch het ander, hij is voorzitter
r van den Raad zonder stem. Het collegie van Burgemeester H
l en VVethouders heeft het dagelijksch bestuur, daarin is hij
voorzitter en lid, doch de door den Raad gekozen wethouders
maken de meerderheid uit. Hij moet, kan het, ingezeten zijn
, en is verantwoordelijk aan den Raad. Alleen in spoedeischende
Q gevallen, brand, rustverstoring , handelt hij op eigen gezag. - ,
Schrijvers vraag of den Raad niet althans eene voordragt
l moest toekomen, schijnt in het algemeen zoo niet voor be-
, antwoording vatbaar. Het hangt af van den aanleg van het
i gemeentebestuur. Hier schijnt dit onnoodig waar de wet den
burgemeester een werkkring geeft, die hem terstond maakt
tot gemeente­ambtenaar.
6. 1. De gemeente heeft de regeling en het bestuur harer
huishouding. Dit wil zeggen, dat geen ander bestuur, in
welken vorm ook, in het gemeentelijk huishouden regelen of
besturen kan. Zelfs niet met medewerking van het plaatselijk
bestuur.
Het gemeentebestuur heeft het dagelijksch bestuur, de
regering en de wetgeving; maakt verordeningen, besluit tot
publieke werken, stelt markten in , benoemt en ontslaat ambte-
naren en bedienden, kortom heeft hetgeen men in ruimeren
kring de geheele inwendige regering noemt; het regelt de ·
bezoldigingen, beschikt over en beheert het gemeentevermogen
, en de geldmiddelen, maakt de begroeting op en besluit tot
belastingen. Aan deze vrijheid der gemeentebesturen is niet j
in den weg de opdragt aan de commissarissen des Konings i
- door de wet gegeven, tot uitvoering van datgene waartoe de j
gemeentebesturen onwillig zijn. Dit betreft toch enkel de Q
verpligtingen der gemeente als orgaan van het Rijksbestuur.
l De schrijver keurt het af dat de commissaris van politie
j en de veldwachters worden aangesteld , en de bezoldiging van .
burgemeester, wethouders, secretaris, ontvanger en commis­
[
r
l l
l
~ l
I