HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 760.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

3
`
werd de gemeentelijke vrijheid door de eenheid gesmoord.
liet derde tijdvak is het tegenwoordige, dat der herziene
Grondwet en der gemeentewet. Vooral hier oefent de schrijver l
i zijne kritiek. Hier kwam dus een scherp geteekend vast
stelsel als toetsteen te pas. Uit de geleverde kritiek schijnt
daarvan niet te blijken, wel van eene min of meer vage-
gedachte: de zelfstandigheid der gemeente behoort zoo groot g
mogelijk te zijn, - eene gedachte waarbij de gemeentelijke V
autonomie inderdaad wordt een begrip in de lucht, voor
gestadige uitbreiding vatbaar. Van haar uitgaande beschul- J
digt schrijver de gemeentewet nu eens van verkeerde cen- j
tralisatie, dan weder schrijft hij aan de wet een stelsel toe, I
V dat het hare niet is. Niemand zal aan de wet stelselmatig- *
heid ontzeggen. Verkeerde centralisatie aan een deel der i
wet geweten, geldt de geheele wet. Het is dus de vraag,is j
dit verwijt aan de wet gegrond? De beantwoording zal tevens lj
dienstig zijn ter beoordeeling van het door schrijver ten
aanzien der bevoegdheid van de gemeentebesturen aan de-
wet toegeschreven stelsel.
Verkeerde centralisatie schijnt op tweeërlei wijze mogelijk.
Wanneer, meer dan de handhaving der eenheid vordert, of
de kring van het bestuur der gemeente beperkt wordt, of
haar bestuur binnen dien kring aan banden wordt gelegd.
Men vange aan met het laatste. .
I. Het gemeentebestuur is volgens de wet, binnen den ‘
hein toegewezen kring, geheel vrij, behoudens toezigt.
a. Het gemeentebestuur wordt buiten invloed van hooger
gezag zamengesteld. De Raad, hoofd, wetgever en regering l
der gemeente, wordt door de ingezetenen gekozen. Het 5
collegie van Burgemeester en Wethouders, collegie van dage-
lijksch bestuur en uitvoering, is voor het ineerendeel gekozen
door den Raad. Alleen de burgemeester wordt benoemd door V
den Koning, een gebod der Grondwet, geen grief dus tegen V
de gemeentewet. Bovendien lijdezen aanleg van het gemeente-
bestuur zonder bezwaar. D «gemeente is tevens werktuig van j
t