HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 761.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

l
j
1
j l
Q die het bestuur in handen hadden. Het was de openbaring
l van een trek eigen aan dien tijd. Een ieder, persoon of gj
ligchaam, uit eigen hoofde met regeermagt bekleed, streefde
_ naar uitbreiding van magt; zoo ook de stedelijke familie-
` regeringen. Met dat al een verre van voortreffelijk bestuur.
t Het bestuur zich zelf aanvullend in handen van weinige ge-
slachten, oefende de regering uit, als gold het een privaatregt, A
naar willekeur, zonder openbaarheid, verantwoordelijkheid, ë
deelneming der ingezetenen. i
Van zulk een toestand bleef het gevolg niet uit: gebrek- j
kige algemeene en plaatselijke regering. De algemeene regering i
magteloos en zonder eenheid, ~­- de plaatselijke onafhanke­
lijkheid onttrok krachten aan het geheel om ze voor zich
zelve dienstbaar te maken, - gevoerd uit den kring van
plaatselijke bekrompenheid en eigenbelang, door besturen 1
wegens hun eigenaardigen werkkring onvermogend het geheel l
te overzien. Voorzooveel de algemeene regering aan de Staten l
behoorde, stuitten de noodigste en belangrijkste maatregelen
op plaatselijken eigenzin en parti-pris; door de steden zelve l
uitgeoefend, bezorgde het allerwege verschil, waar gelijkheid j
te pas komt. De krachten der plaatselijke regering, aan den
anderen kant, afgeleid van het punt waarop zi_j gerigt moesten
zijn, en verspild op een gebied waar zij niet kunnen heer-
schen. De gemeenten zuchtend onder dat wanbestuur en
lijdend onder den toestand en de magteloosheid van het
geheel. l
Kortom het gevolg van ontwriohting, de leden met elkan-
ders functiën belast, verstoring van het organiek verband,
zoo was de plaatselijke onafhankelijkheid bron van tegenwer- j
king en krachtsverspilling. Wel een bewijs dat met de los- 1
making van het centraal gezag, voor de regering noch van
het geheel noch van de deelen, alles gezegd is, dat autonomie i
der deelen, om vruchtbaar te zi_jn, meer behoeft.
Een sterken schok kon dit gebouw niet wcêrstaan. Ver- 1
molmd, viel het meer door inwendig bederf dan door geweld j
van buiten.
»
ii
l
x ‘
, jl
K, 1