HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 3

JPEG (Deze pagina), 715.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

i
Ouenqedwnkt uit THEMIS, Reglsknndijq Tüdschrzlfl, 3de Stuk, 1872
1
a . 3
ig De autonomie der gemeenóe in Nederland. Historisch-
‘ .s·zfaaZsre_qáeZ@'lc onderzoek, door P. W. VAN HEUSDE. {
U _ Utrecht, J. L. BEIJERS, 1871. t
, Een historisch en kritisch onderzoek naar de autonomie j
° U · _ der gemeente in ons vaderland.
, is Uit de inleiding blijkt in welken geest het onderzoek
‘ geschiedt: -
W t" oBestond,u zegt schrijver (1), uelke gemeente op zich
_ - nzelve, men kon haar dan volkomen vrijheid laten te doen
` ii { owat zij wilde....Maar de gemeente maakt ook deel uit van l
,_ A uden Staat .... De autonomie der gemeente zal dus hier en ;
U [/daar om redenen aan het algemeen belang ontleend, beper­
. nking moeten ondergaan .... In hoeverre is men in ons vader- i
i 4 nland er in geslaagd te dien opzigte eene doeltreffende auto- i
j ‘ j nnomie aan de gemeenten toe te kennen, zonder de belangen U
A r/van den Staat in de weegschaal te stellen Po I
_ De schrijver kan zich dus een toestand denken waarin de
gemeente volkomen vrij is. Aan dit denkbeeld toetst hij den
I j toestand der gemeente, gelijk zij was, is en zijn moet, en
ik ` noemt de grenzen voor de gemeentelijke zelfregering door ë
1 het algemeen belang gesteld, beperking der autonomie. `
in . Een denkbeeld dat slechts verwarring stichten kan. Eene
V gemeente die volkomen vrij is, is geene gemeente, cl. i. deel j
V Q van den Staat. Aan de vrijheid van het ligchaam, dat niet j
U gemeente, niet lid van den Staat is, kan dus niet de vraag
f i,_, worden getoetst, naar de vrijheid die aan het ligchaam dat
Q wel gemeente, wel lid van den Staat is, toekomt.
j Is van de betrekking van deel tot geheel sprake, gelijk
(I) v. Hnosnn, bl. VIII. 1
h