HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 775.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

l l
24 i ·
Art. 153 zegt: alle plaatselijke verordeningen kunnen, i` j°
»zoover zij met de wetten of het algemeen belang strijden, ik
wdoor Ons worden geschorst of vernietigdw Nu passe men i_ V
dezelfde logica toe. De wet onderstelt dus de mogelijkheid
j dat eene verordening gemaakt zij , welke later blijkt te strijden i@ ·
l met de wet of het algemeen belang. De wet erkent dus de i n `A
bevoegdheid der gemeentebesturen tot het maken van ver- ‘ d
ordeningen welke strijden met de wet of het algemeen belang. i `
Schrijvers stelsel schijnt dus te liggen noch in de woorden _
noch in den geest der wet. lggeji “
En zoo schijnt, ten slotte, het algemeen verwijt aan de Z ° ‘
wet gerigt niet gegrond. Het stelsel der gemeentewet is niet j W s
verkeerde centralisatie; evenmin vestigt de wet eene verkeerde ik
betrekking in anderen zin tusschen het centraal en het
plaatselijk gezag. Immers is de organisatie der gemeenten ” A i
volgens deze wet, gelijk uit het bovenstaande volgt, natrek­­ i j _
king van de lijnen der natuurlijke orde van zaken. Het is ` W ­
de waarheid toegepast, dat in het organisme de heerschappü _
van één stelsel, zelfstandig leven der leden niet uitsluit, dat _.
verscheidenheid zich paart aan harmonie.
Velen houden hiermede geene rekening. Zij kennen slechts ·
T volstrekte onderwerping of onafhankelijkheid. En daar ook zij · i
zelfstandigheid der deelen willen, patrocineren zij onafhan­ i' 4 {
[ kelijkheid. _
l De aandacht op deze dissertatie te vestigen is eene aan- V
j gename taak. Vrucht van veel studie en volharding is zij, t L i `
» en dit is geen geringe verdienste, van groote eenvoudigheid, '
j zonder eenige aanmatiging of parti-pris. Zij doet veel ver- . .
F wachten en leent zü zich tot sterke kritiek, men wijte het i ‘
; aan het gewigt van het onderwerp, dat buiten den gewonen
l kring van het proefschrift schijnt te liggen. S
W. Tnonrsncxn. i gi
l
. l , ,