HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 790.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

j .
J e
l :20
De plaatselijke besturen, dit erkent hij, hebben wetgevende
magt op het gebied van het gemeentelijk huishouden, het- g
geen van Rijks en provinciaal belang is behoort daartoe niet. Z
Maar wat is van Rijks en provinciaal belang? En bij het ·
antwoord hierop neemt de schrijver zijn` sprong en werpt de
Z eerste stelling weder omver. i
Van Rijks en provinciaal belang, zegt hij, zijn die onder=·
werpen, welker regeling is opgedragen aan d'e11 Rijks en l
provincialen wetgever, of waarin door dezen is voorzien. Het
overige behoort aan den gemeentewetgever. -_ Het is duide- ·
lijk, de gemeente is eigenlijk onafhankelijk, zoodat alles wat
niet aan anderen opgedragen, of d'oor anderen ter hand geno-
men is, aan lraar behoort. Maar tevens is duidelijk dat niet
meer het huishoudelijk belang de grens der plaatselijke wet-
gevende bevoegdheid aanwijst.
ledereen geeft toe, dat er vele andere onderwerpen van
Rijks en provinciaal belang zijn dan welke de Grondwet en
provinciale wet aan den hoogeren wetgever opdragen. De
Grondwet somt nergens de onderwerpen stelselmatig op,
waaromtrent de Rijks en provinciale wetgever bevoegd zijn.
Zij gebiedt hier en daar regeling bij de wet om de bevoegd-
heid der uitvoerende magt uit te sluiten. De provinciale wet Y
geeft eene algemeene opdragt aan den provincialen wetgever, ·
in dezelfde woorden als in de gemeentewet aan den gemeente-· l
wetgever geschiedt. Zij brengt ons niet verder, daar hier
juist een onderzoek naar den inhoud dezer opdragt wordt
ingesteld. Er zijn dus vele andere onderwerpen van Rijks en
provinciaal belang waaromtrenit geen opdragt is geschied.
Voor alle deze onderwerpen nu, beslist, naar schrijvers
stelsel, het goedvinden van den hoogeren wetgever ,en, daar
de bevoegdheid der gemeentebesturen aanvangt, waar die des
hoogeren wetgevers eindigt, hangt ook deze van de beslissing
van hooger gezag af. Vllant, heeft hooger gezag zich eenig
onderwerp aangetrokken, zoo is de gemeentewetgever niet
bevoegd.
Het gevolg van dit stelsel is, dat de gemeentewetgever
bevoegd zal zijn in zaken van Rijks en provinciaal belang,­­-