HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 806.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

j l
is I
x 18 E
l l
t E
dan eene breuk, een territoriaal deel van den `Staat,in alles
j aan andere deelen geli_jk, er ware geen grond aan de ge-
l meente zelfstandigheid te geven. Een regel, ééne regering
voor allen ware veel beter. Maar de gemeente is meer; zij bezit
j eigenaardigheden, bijzondere behoeften, waardoor zij zich
° onderscheidt van de andere deelen van den Staat. In die
bijzondere behoeften kan door een algemeen bestuur niet naar
hehooren worden voorzien. Daarin wordt beter voorzien door
j ­een bijzonder bestuur, door bijzondere regels van eene met
de plaats vertrouwde overheid. Van daar de eisch en de
regtvaardiging van een bijzonder bestuur. Het bijzonder ka- l
rakter der gemeente schenkt haar het vermogen zich naar j
eigen regel te gedragen., is het beginsel van hare zelfstan- i
aagheaa. i
Deze grond voor het bijzonder bestuur wijst echter tevens l
de grenzen aan van zijn gebied. Het plaatselijk huishouden, i
d. i. de kring waarin de individualiteit der ·gemeente uit- l
komt, waarin zij verschijnt als ligchaam onderscheiden van
de andere deelen van den Staat. Buiten dien kring van het
gemeentelijk eigen, buiten het plaatselijk huishouden, bezit
de gemeente niet het vermogen zich naar eigen regel te
gedragen, daar is een bijzonder bestuur niet beter en komt
alzoo niet te pas.
Zelfstandig op dit gebied, heeft de gemeente plaats en
werkkring die haar van nature toekomt. Deze zelfstandigheid
verzwakt niet de eenheid noch verstoort de harmonie van het
geheel. Aan het geheel, gelijk aan de deelen, is alles gege-
ven, wat zij tot geheele ontvouwing hunner kracht behoe-
ven, terwijl de wet waarborgen geeft, dat de oefening van
het gemeentelijk regt geschiede in harmonie met het stelsel
van het geheel. De gemeentelijke zelfregering brengt zoo- [
doende slechts kracht en ontwikkeling aan de eenheid aan.
Dit is het stelsel der Grondwet en der gemeentewet. Zij
laten regeling en bestuur van het gemeentehuishouden over
aan het gemeentebestuur. De gemeente is zelfstandig in dêll
kring harer individualiteit, waar het eigen, de bijzondere
`behoeften der plaats , een bijzonder bestuur eischen en toelaten.