HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 776.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

l 17
van het gemeentebelang. De heer Gnonu verlangde die onaf­
; hankelijkheid voor alle besluiten buiten de algemeene voor-
schriften, ook van de wet en van het algemeen belang voor M
zooverre daaronder Rijks- en provinciaal belang is te verstaan. j
M z/In welke sfeer is de gemeente dan vrij ?»z De gemeente Q
j is vrij tot regeling en bestuur harer huishouding in het l
algemeen belang. Of is onder vrijheid bevoegdheid te ver- g
staan tot willekeur. Evenmin als om te handelen in strijd =
met de wet. i
Op de vrijheidjder gemeente doet het toezigt in werke-
* lijkheid niets af, maar men verwart zelfstandigheid met onaf­ ,
hankelijkheid. De gemeenten zijn zelfstandig, doch gelijk in E
het ligchaam de leden. Men stelt zich de betrekking der W
M deelen voor als waren het onafhankelijke ligchamen elk in zijn
kring vrij, door eenige geïsoleerde banden aan het geheel
verbonden, terwijl slechts voor overschrijding van ieders j
kring moet worden gewaakt. Dit begrip is de negatie der
eenheid. Eenheid eischt de heerschappij van een stelsel,
waaraan geheel en deelen onderworpen zijn. Dan alleen leidt l
de zelfstandigheid der deelen geen krachten af van het geheel
om ze voor zich zelven aan te wenden, maar zijn allen dienst-
baar aan de eenheid, en wordt, ondanks het zelfstandig leven
der deelen, de harmonie gehandhaafd. Men raadplege de
natuur: een stelsel vereenigt geheel en deelen, hoewel elk
met zelfstandig leven, tot één ligchaam.
; II. Het bestuur der gemeente is niet meer aan banden ge- i
legd dan de handhaving der eenheid vordert; zoo ook is de
. kring van dat bestuur niet meer beperkt dan in het belang
der eenheid noodig is.
Aan de gemeente is de plaats en werkkring gegeven welke X
haar van nature toekomt. Men ga de gedachte slechts na,
waarop het stelsel der wet steunt.
De gemeente is deel van den Staat.(1) Ware zij niet anders
I (1) Niet, gelijk schrijver in de inleiding: nde gemeente maakt ook deel j
i unit van den Steam Dit is als in de vorige orde van zaken. Men con- l
I strueert niet den Staat van onder op. Men begint niet bij de deelen , maar
bü het geheel. 2
` l
E l
l
i l
I