HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 768.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

l ,.
l is 1
l .
l Tusschen dit, slechts werend en bij strijd met de wet en
met het algemeen belang werkend,toezigt,en de bevoegdheid lt
l der gemeentebesturen naar willekeur te handelen, vijandig aan l
het stelsel, waaronder het geheel, waartoe de gemeente be-
hoort, leeft, schijnt de keuze niet moeijelijk. 1
l Toch heeft de schrijver geen woorden sterk genoeg, om ­ ,1
deze instelling af te keuren.
Het vereischte van goedkeuring van hooger gezag op een
bepaald besluit, hoewel dit regt in elk opzigt bedenkelijker
1 is, verkiest hij verre boven dit toezigt. »Goedkeuring,¤r (1)
f zegt hij, vis veel beter dan dat andere middel waardoor alle l
uvrijheid en zelfstandigheid vernietigd wordt.»; 1
Dan, zegt schrijver met Mr. van OOSTERWIJK,(2) uroept
amen den Koning om het plaatselijk belang te beoordeelen... 1
[zen vernietigt bij een consequente doorvoering van dit be-
nginsel alle zelfstandige werkingvan het gemeentelük gezag.,1
”Dan zou ieder besluit vernietigd kunnen worden en niet
z/de Raad maar het centraal gezag over het belang der ge-
umeente gaan beschikken, en wij vragen met Mr. Gnomzt
z/in welke sfeer is de gemeente dan vrij?v
De Koning wordt niet ygeroepen het plaatselijk belang
ate beoordeelenm De Koning heeft de beslissing of een huis-
houdelijk besluit al dan niet is overeenkomstig het algemeen
belang. z/Alle zelfstandige werking van het gemeentelijk ge-
azagv wordt niet zzvernietigdyz evenmin ubeschikt het cen-
utraal gezag over het belang der gemeentemx Het centraal
gezag kan slechts het besluit vernietigen dat strijdt met de i
wet of met het algemeen belang. Regelen en beschikken kan
het centraal gezag niet, en hiertoe kan het, hoe het ook j
vernietige, nooit komen. Oordeel, beschikking over het huis-
houdclijk belang, het handelen, blijft aan de gemeente. vln
uwelke sfeer is de gemeente dan vrij Pa De heer Gnorm is
hier de regte bondgenoot niet voor den schrijver. De schrij-
ver wil slechts de onafhankelijkheid der gemeentebesturen
(1) v. Iïnnsnn, bl. 125.
(2) v. Ilxsusma, bl. 154, 155. I
z
I