HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 780.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

15 ,
j wegens strijd met de wet of met hot algemeen belang. De
I Koning kan dus niet zijn meening in de plaats van die van I
I het gemeentebestuur doen gelden. Niet aan zijn begrip van
huishoudelijk belang de heerschappij verzekeren. Aan hem .5
. behoort alleen de beslissing wat in het algemeen belang ge-
‘ vorderd wordt. Waarborgen der uiste oefening dezer bevoegd- Y
‘ heid bieden de ministeriële verantwoordelijkheid, eene wer- I
i kelijkheid waar, gelijk hier, de wet spreekt, ­ en de
openbaarmaking van het vernietigend besluit met de beweeg- I
redenen in het Staatsblad.
i 20. Gesteld, het toezigt opende de deur voor willekeur en I
I betweterij van hooger gezag, nog deed het op den duur niets I
af, daar de bevoegdheid van den Koning negatief is. De `
Koning kan slechts schorsen en vernietigen. Het toezigt 'I
geeft noch kan geven aanleiding tot inmenging van hooger
, gezag in het bestuur van het gemeentehuishouden. Want
I bestuur onderstelt doen. En handelen is aan liooger
g gezag ontzegd. Hoe willekeurig de oefening der vernietigende
I magt ook zij, en lang kan zij bij onze instellingen niet wil-
lokeurig worden geoefend, - een ieder die de praktijk kent, ,
; zal erkennen, dat hooger gezag hierdoor geen aandeel in het
I huishoudelijk bestuur kan verkrijgen.
En wil men de proef op de som. De gemeentewet werkt
sinds ruim twintig jaren, wij hebben in dien tijd vrij wat
over hunne taak verschillend oordeelende regeringen gehad;
er bestaan in ons land 1200 gemeenten. Heeft hooger gezag
, zich in de plaats dezer gemeentebesturen gedrongen. ls voor I
deze niets overgebleven? Men verzamele eens de vernietigende
besluiten naar den grond waarop zij genomen werden. Welk
een oneindig klein aantal in vergelijking met het onnoemelijk ‘
’ aantal besluiten dat het huishoudelijk bestuur van 1200
I gemeenten gedurende 20 jaren moet hebben vereischt. I
g Neen, gevaar voor de zelfstandigheid der gemeente levert het
toezigt, dus geregeld, niet op. En hoe, anders of met minder,
de harmonie der plaatselijke regering met die van het geheel .
verzekerd, of willekeur verwijderd, dan door wegneming van
g wat de harmonie stoort, wat op willekeur is gegrond.
I
I
I I
E I
· I