HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 777.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

M
heerschappij van het stelsel verzekerd, waaronder geheel en
deelen als één ligchaam leven.
20. in het belang der gemeente zelve. Eene bescherming ‘
der gemeente tegen willekeur van haar bestuur. In den gan-
schen Staat van af de hoogste magt kent men geen absoluten I
H wil noch onverantwoordelijkheid. Zonde de gemeente alleen A
dezen waarborg niet behoeven? Het wezen van het publiek A
regt eiseht dat het niet naar willekeur maar in het algemeen I
belang worde geoefend. Het publiek regt onderscheidt zich
l daarin van het privaatregt, het is het regt van allen. Hoe j
t ruim of eng men de gemeentelijke vrijheid neme, bij elke
regeling wordt toezigt tot wering van willekeur vereischt.
H Het is dus geen beperking maar noodzakelijke regeling van
het gemeentelijk regt.
Maar aan den anderen kant komt op de regeling van dit
toezigt alles aan. Niet goed geregeld wordt het een middel ;
om onder den schijn van waarborg tegen willekeur en plaat-
selijke bekrompenheid, betweterij van hooger gezag te stellen
in de plaats van het gemeentebestuur. Eene reden echter om
het toezigt behoedzaam te regelen, niet om de gemeentebe-
sturen bevoegdheid te schenken tot willekeur. ï
Hoe is het toezigt dan wel door de wet geregeld? t
Het werkt alleen negatief, door schorsing en vernietiging.
Hooger gezag kan zijne regeling niet aan het gemeentebestuur
opdringen. Ten andere is de magt van schorsing en vernie-
tiging niet onbepaald, maar slechts in een bepaald geval
gegeven: strijd met de wet en met het algemeen belang. Zoo- L
dat willekeur van hooger gezag uitgesloten is.
Deze regeling van het toezigt schijnt geen gevaar voorde
gemeentelijke zelfstandigheid op te leveren. Immers
I 1°. brengt zij hooger gezag met het gemeentebesluit eerst in
aanraking wanneer het genomen is, wanneer in het huishoude-
lijk belang gehandeld is , zoodat hooger gezag alleen te vragen E
heeft, is het besluit in strijd met de wet of met het algemeen 1
belang, of rust het op willekeur. De Koning beziet de zaak _
dus van een gansch ander gezigtspunt dan het gemeente- i
bestuur. Hooger gezag mag slechts schorsen en vernietigen