HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 723.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

l
13
wijl de begroeting uit posten bestaat, en iedere post menig l
; besluit en menige uitgave onder één hoofd zamenvat. Het l
s plaatselijk bestuur maakt deze begrooting op, hooger gezag
kan daarin geen verandering brengen.
4«° Is de goedkeuring van hooger gezag vereischt voor de
l besluiten der gemeentebesturen tot het instellen, afschaffen H
of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen, een
l greep in de vrijheid der gemeenten? E
i De schrijver bevestigt dit (1) met een uitvoerig betoog, i
,) waarin op oeconomische gronden het verkeerde van tusschen-
, komst des bestuurs tot het vestigen van markten wordt aan- (
Q] getoond. Een grond naar het schijnt, om elke tusscbenkomst H
der overheid af te keuren, ook die der gemeente, maar die l
niets afdoet tot de vraag of het hier een zuiver gemeente- 1
belang geldt, waarbij goedkeuring van hooger gezag niet
( noodig is.
5 De goedkeuring van hooger gezag wordt niet gevorderd, ‘
om aan de mededinging te ontnemen wat haar toekomt, niet
om markten te doen ontstaan en verdwijnen, maar omdat het
hier meer geldt dan een zuiver gemeentebelang en dus E
l hooger gezag noodig is om, waar verschillende belangen zamen- j
e treffen, daarin harmonie te brengen.
b. 3. Het volle initiatief van alle besluiten behoort aan het
gemeente­bestuur. Slechts weinige behoeven goedkeuring. Doch
alle besluiten staan onder toezigt.
Z Dit toezigt van hooger gezag werkt door schorsing en
i · vernietiging wegens strijd met de wet en met het algemeen H
H belang. Het is
1° in het Rijksbelang. De wet en het algemeen belang (
moeten worden gehandhaafd. Daaraan is ieder, ook de ge- ;
meente, in den Staat, onderworpen. Slechts met eerbiedi­ i
ging daarvan ook door de gemeente, is de oefening van het H
t gemeentelijk regt in harmonie met andere regten, en de ·
(1) v. IIEUSDE, bl. 129.