HomeOver: De autonomie der gemeente in NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 762.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.29 MB

a
e
l s
de gemeente als eenheid toebehoort, ook toekomstige geslach-
ten. Het zittend bestuur heeft dus geen regt van beschikking.
L Het regt der latere geslachten moet worden waargenomen.
2° Belastingen. De belastingsehuldige der gemeente is
l belastingschuldige van het Rijk. Uitputting van den een is
i uitputting van den ander. De goedkeuring wordt dus door
j liet Rijksbelang gevorderd.
_ 30 Begroeting. De goedkeuring door heeger gezag wordt
gevorderd.
ï Vooreerst ter verzekering dat de uitgaven van algemeen ,
j A belang door de wetten aan de gemeente opgelegd, worden
j gedaan. Hierover kan geen verschil bestaan, de wet moet
worden gehandhaafd. De schrijver behandelt de vraag of het je
i beginsel juist is, dat uitgaven geheel of ten deele van
Rijksbelang worden gedragen door de gemeente, en ef speciaal l
de uitgaven bij deze of gene wet teregt aan de gemeenten
zijn opgelegd. Eene vraag die hier niet tehuis schijnt. Wat
hiervan ook zij, de grond door hem vermoed is zeker de rl
ware niet. Niet de plaatselijke begroeting bezwaren om de
Rijksbegreoting te ontlasten, maar omdat eene deeling tus- gl
sehen Rijks- en gemeentekas ondoenlijk is, en het regtvaar- ij
diger is, de gemeente de kosten te laten dragen wanneer
zij naar de plaatselijke gesteldheid verschillen, zoodat op
deze wijze ieder het zijne draagt. ­- »zDit stelsel,»/ zegt
j hij, (1) zzopent een weg voor groote willekeur.«« Men valle
fl het beginsel aan, maar van willekeur te spreken waar de
j wet de uitgaven aanwijst, dit gaat niet aan.
` Ten tweede, dat de uitgaven, welke de wet als in elke
gemeente onmisbaar, aan de gemeenten oplegt, geschieden.
Beide genoemde categoriën van uitgaven moeten door
jj Gedeputeerde Staten op de begroeting worden gebragt, zoo
dit door het gemeentebestuur niet is geschied. De wet
r geeft echter aan Gedeputeerde Staten deze magt tot veran-
dering der begroeting alleen ten aanzien dezer bij de wet
j bepaald genoemde uitgaven. Men vergelijke de artt. 205
(1; v. Hmxsim,
r

l.
l
l