HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 9

JPEG (Deze pagina), 717.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

7
De Provinciale Staten, wel is waar, hebben hare ad
viesen, wat vroeger of wat later, aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken ingezonden, op welke gronden
hebben kunnen besluiten tot het geven van advies is door
de dagbladen niet medegedeeld, wij vlegen ons dat de
Minister van Binnenlandsche Zaken daarvan onderrigt
’ geworden. Het standpunt te kennen waarop de Provinciale
Staten zich geplaatst hebben bn het uitbrengen hunner
gevoelens is van het hoogste belang, het is bovendien ook
noodig dat de vertegenwoordigers der natie dit vernemen.
Aan deze zal in hoogste ressort de beslissing onderwor-
pen worden der boven vermelde vragen. Zü zün onpartü-
dige regters, doch de Provinciale Staten beoordeelden hare
eigene competentie. Gaat men nu na de bestanddeelen
waaruit deze vergaderingen zgn zamengesteld, verliest
men niet uit het oog welk onderwerp ter beoordeeling was
aangeboden, dan zal men geredelgk toegeven, dat het te
veel ware gevergd door deze vergaderingen hare eigene
incompetentie te zien uitspreken. De meeste leden der
Provinciale Staten zün tevens leden der Gemeenteraden
~ ter plaatse hunner inwoning, en al waren zij dit niet, dan
behooren zg voorzeker tot de aanzienlükste hunner Ge-
` meenten. Aan deze valt de uitnoodiging te beurt zich te
verklaren omtrent een ontwerp van Gemeentewet, het zwü-
gen ware hier bovenmenschelijk. `Wat is de Gemeente naar
den geest onzer nieuwe instellingen? niet slechts, de oefen-
school van alle volgende staatsdienaren , dit ware te weinig
gezegd! de Gemeente is de leerschool van alle ingezetenen,
tevens kiezers zijnde. Met hunne plaatselijke belangen be-
kend, bezitten zij de vereisehte hoedaniglieden om de hande-
lingen der Geineenteradcn te beoordeclen, van nahii zullen
fl
l
4 . ,.