HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 7

JPEG (Deze pagina), 599.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

»
ln de maand Mei ll. zgn de Ridderschappen, de Stede-
lgke Raden en Kiescollegiën bgeen geroepen, - in Jung
bgeen gekomen tot het kiezen van leden voor de Provin-
ciale Staten, - in Julg, op den eersten dingsdag dier
maand, zgn deze vergaderd .... in één woord : het oude
kiesstelsel heeft gewerkt, gelijk het sints vele jaren gewerkt
had, als ware tusschen het voorheen en het heden niets
gebeurd, niets gewgzigd noch veranderd.
Meer nog : aan de bedoelde Provinciale Staten, zamen--
gesteld overeenkomstig de voorschriften van art. 127 der
Grondwet van 1840, is eene hoogst belangrgke taak op-
gedragen. Alvorens bgeen te komen werd reeds aan al de
‘ leden dier vergadering een ontwerp van wet met eene
toelichtende Memorie van den Minister van Binnenland-
sche Zaken toegezonden door den Gouverneur der Pro-
vincie, daarvan werd in de begeleidende circulaire van
den 22"‘°" Jung gezegd: -
<< De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft mg bij
missive dd. 20 Jung jl. doen toekomen afschrift van Zgner
Majesteits Besluit van den 19 te voren, waarbij Z. Exc. is
gemagtigd, om het ontwerp van Gemeentewet en de
· daarbg bchoorende Memorie van Toelichting aan de Sta-
1
‘ !