HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 42

JPEG (Deze pagina), 660.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

N V5‘' O N O
i IA` ” p//.#’” p
E " «"··.r.4? · · S .
x

tl
, i 412
l
in oude Orde van Zaken mogt gehoord worden op de Ge«
ll meentewet der nieuwe Orde van Zaken, dan behoefden
slechts de oude Provinciale Staten buitengewoon büeen-
ä geroepen te worden om gehoord te kunnen worden.
ik Hierboven zagen wh reeds dat het Ministerie de ver-
pligting op zich nam de Kamers in de gelegenheid te zul~
L len stellen zich allewzcrst, en oozvcrzcylcl bezig te houden
j met de Kieswet. Onmiddellük daarna gewis -~ of waarom
L! ook niet gelijktüdig? - de Provinciale wet, om beide
, zoodra mogelük in werking te brengen. Deze verpligting
. is, wel is waar, niet gemakkelnk, maar toch ook niet on-
l mogelük te vervullen. De volgorde in art. V. inachtgenomen p
is niet willekeurig, de Gemeentewet het laatst, omdat de
l Provinciale wet eerst in werking moet gebragt worden, { _
doch het hooren dier Staten gelük het thans heeft plaats
C gehad is en blüft eene ongrondwettige daad, zg blüft dit, l
,; ook dan wanneer het ontwerp, waarop zü gehoord zün, niet Q
aan de vertegenwoordiging wordt aangeboden. Aan zoo-,
_ danig Ministerie kan, redelüker wäze, geen Bill van in- l
l; demniteit worden verleend. Evenmin kan het Ontwerp van j
Gemeentewet door de Staten­Generaal i11 overweging wor- l
f den genomen, zoodra het blükt, dat op dit Ontwerp , noch
de groiidvxtettig-becloelde, noch grondwettig­bevoegde per- i
soon, is gehoord geworden. r
5* l
I

`ïïq c ze «e» | om