HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 41

JPEG (Deze pagina), 716.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

, . - ~,~-I- { ' p "
I
§ . `tl
39
138 gegronde advies. Welligt is door andere Staten Ver-
‘ , gaderingen gelüke voorzorg in acht genomen, want, niet-
tegenstaande de erkende groote behoefte aan openbaarheid,
is door onze groote dagbladen weinig of niets medege-
deeld van ’t geen aangaande deze belangrnke zaak is voor-
gevallen. Hoe het daarmede ook gelegen zn, nog betwgfelen
wü bükans, dat het Ministerie de Gemeentewet in deze
zitting zal aanbieden. WVelligt vraagt het dan een Bill van
indemniteit.
De veelvuldige, de uiteenloopende aanmerkingen, wel-
ligt ook, de hooge belangrükheid der adviezen door de
Provinciale Staten uitgebragt ­- zóó zal gesproken worden
en dit tot voorwendsel dienen - hebben niet veroorloofd
binnen het enge tgdsbestek het ontwerp om te werken enz.
enz. `Wvordt deze Bill verleend, dan bestaat er kans dat de
Provinciale wetgeving geregeld wordt en dat'later aan
de bedoelde en bevoegde Provinciale Staten, onmiddellijlc
door de ingezetenen gekozen, het nieuwe ontwerp wordt
toegezonden en zg daarop gehoord worden. Alsdan". doch
. _ wü veronderstellen het onmogelnke. Zoodanige Bill kan
noch mag verleend worden. Het Ministerie heeft den 20“°"
Jung 1848 verklaard in de Memorie van Toelichting op
Ontwerp XII., ad artikel V. der additionneele artikelen:
« Om te verzekeren, dat de nieuw aangenomene begin-
selen werkelük geregeld en zoodra mogeläk in uitvoering
worden gebragt, zün bä ditlartikel eenige verpligtingen
aan de Regering opgelegd, welke wel niet gemakkelük,
maar toch ook niet onmogelqk te vervullen zün. »
_ « Het meeste belang en de gevorderde tnd zün daarbü
in acht genomen. >> '
Bijaldien het Ministerie werkelijk vermeende, dat de
. I
. a .?I
i I I