HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 40

JPEG (Deze pagina), 662.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

"'·“‘-"*····:¤·r·*T¤""‘¤'“’¤‘ #·" er s-rs · "~·vv·"· "~· · ­-rvs ·’ ·i· N Y , '
1 ' `% l
tl i
« P
Q 1 I
l lib
l wanneer Gedeputeerde Staten vermeenen, dat dejnistlieid
der toepassing van art. 18 van het Reglement boven alle
bedenking verheven is, ­­­- d. i. Grondwettig, -- ook dan
was het feit dat de Vergadering dit terrein had gekozen,
l het andere verlaten, allezins belangrijk en melding waard.
li `
L { ensnurr. _
l
Al de Provinciale Staten sgh gelieerd/de Minister van
Qi Binnenlandsehe Zaken kan deze verklaring aan de beide
l E Kamers der Staten-Generaal bij de aanbieding van ’t Ont-
‘ werp der Gemeentewet afleggen, doch hü kan daar niet
f bävoegeng dat zich allen hebben laten hooren op grond
l van art. 138 der Grondwet; zal de vertegenwoordiging dan
j. niet onderzoeken wat de bedoeling der Grondwet was toen
het voorloopig onderzoek aan de Provinciale Staten
1 opdroeg? Op nieuw zal gevraagd worden wie de bedoelde
nl persoon was. De vraag omtrent de bevoegdheid der thans . _
nog bestaande Staten zal door een onpartüdig Regter be·
li slist worden.
l Wij hebben onze denkwäze opengelegd en verdedigd,
j ä wü vermeten ons niet de beslissing der volksvertegen­
woordigers vooruit te loopen. mogen intussehen het
'“ vermoeden niet ontveinzen dat de Tweede Kamer het ge-
drag van den Minister van Binnenlandsche Zaken zal afl
keuren, het is dan ook daarom dat wh ons verheugen, dat
de Provinciale Staten van Zuid­Holland slechts een ofti­ _
· eieus advies hebben nitgebragt, niet het officieele, het doen
l de Grondwet vr=o1·ges<·hrevene en vereischte, het Op art.
y
·